Chúa Nguyễn thảm bại trước chúa Trịnh chỉ vì tin kẻ đưa tình báo sai

Trong cái thế chính sự rối ren, vị quân chủ cần giữ một cái đầu lạnh, có quyết sách thâm sâu... Ấy thế mà, chúa Nguyễn lại tin vào lời tình báo vớ vẩn của kẻ này để rồi nhận về thất bại thảm hại.

Đỗ Thu Nga
10:00 27/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đàng Trong rối ren, Đàng Ngoài chớp cơ hội

Trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, hai bên Đàng Trong và Đàng Ngoài giao chiến bảy lần, đến năm 1672 thì tạm dừng, tiếp tục lấy sông Gianh làm mốc địa giới phân chia bờ cõi. Nhưng bên nào cũng nhăm nhe chờ cơ hội để đánh bên còn lại.

Thế giằng co ấy kéo dài đến năm 1774 thì cơ hội đến với Đàng Ngoài. Tình hình Đàng Trong khi ấy có nhiều chuyển biến bất lợi: Phía Nam. anh em Tây Sơn nổi dậy, ở kinh thành thì quyền thần Trương Phúc Loan lũng loạn, lấn át quyền hành của chúa Nguyễn Phúc Thuần. 

Khâm định Việt sử thông giám cương mục có ghi nhận: "Từ khi đã bình định được Hưng Hóa và Trấn Ninh, Trịnh Sâm quen mùi thắng trận, thích lập chiến công, mong làm việc trái với bổn phận. Hắn được tin Thuận Hóa ta có quyền thần là Trương Phúc Loan chuyên quyền, càn rỡ, hà khắc, bạo ngược, bị dân oán ghét; lại có bọn Nguyễn Văn Nhạc ở Tây Sơn nổi loạn tại Quy Nhơn, hắn muốn nhân sự sơ hở để thu lấy lợi lớn".

Dù cách trở về mặt địa giới nhưng thông tin "chính quyền chúa Nguyễn bị dân oán ghét" vẫn nhanh chóng truyền ra Bắc. Vì thế, viên trấn thủ Nghệ An của Đàng Ngoài là Bùi Thế Đạt đã cho trạm chạy văn thư về triều nói hiện trạng Thuận Hóa có thể đánh được. 

Vi-sao-chua-Nguyen-tham-bai-truoc-chua-Trinh-9

Khi ấy, các vị danh thần của chúa Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc và Nguyễn Nghiễm đều tán thành việc đánh. Chúa Trịnh lúc đó cũng quyết chí xuất quân. 

Với tư cách là vị quan quan cấp của Đàng Ngoài, Bảng nhãn Lê Quý Đôn, trong bộ "Phủ biên tập lục" có dẫn thông tin về quyết định xuất quân của chúa Trịnh như sau:

"Xứ Thuận Hóa liền mấy năm đói kém, tiếp đến giặc cướp, quân và dân không được nghỉ ngơi, chán nản, lìa tan chỉ chực làm loạn. Năm Cảnh Hưng thứ 35 (1774), trấn thủ Nghệ An Đoan quận công Bùi Thế Đạt làm tờ khải đệ đến vị tướng ở đồn Bố Chính là Trà Vũ bá tỏ bày xứ Quảng Nam có tình trạng rối loạn. Khi ấy triều đình đã bình được Hưng Hóa và đã đánh lấy lại Trấn Ninh, khí thế đang thịnh, Vương thượng (Chúa Trịnh) đã biết rõ họ Nguyễn suy yếu, có cớ đánh được. Khi tiếp được bài khải của Đoan quận công, đương đêm vẫn cho gọi Chưởng phủ sự Đại tư đồ Quốc lão Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc, Đại tư đồ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm vào bàn kế hoạch, đều đồng ý xin đánh. Lập tức phong Việp quận công làm Thống suất Bình nam Thượng tướng quân. Đoan quận công làm Kiêm đốc suất đi trước, Việp quận công đem ba vạn quân đóng ở Cầu Doanh, đem thư hiểu dụ, Phúc Thuần bảo Phúc Loan viết thư trả lời. Việp quận công lại đưa tờ hịch kể tội ác Phúc Loan, Phúc Thuần không hàng cũng không đề phòng việc chiến hay thủ".

Kế của người Đàng Ngoài

Lương thảo là vấn đề quan trọng trong việc xuất binh của Đàng Ngoài. Biết ở Nghệ An và Thuận Hóa vừa mất mùa, các tham mưu của chúa Trịnh Sâm đã lên kế hoạch giúp chúa chia ba trường sở lương: Trường sở Sơn Nam đặt ở Mỹ Lộc, bắt tứ trấn đong thóc trong hạt giã thành gạo, hợp với số lượng chứa trong kho, rồi theo đường thủy tải vào Nghệ An; trường sở Nghệ An đặt ở Hà Trung, bắt mua thóc gạo nhà giàu trong hạt, hợp với số lương của trường sở Sơn Nam, rồi hoặc theo đường thủy hoặc theo đường bộ tải vào Quảng Bình; trường sở Quảng Bình đặt ở Động Hải, dự bị xếp đặt điều khiển để cung cấp lương thực cho binh lính.

Bên cạnh đó, chúa Trịnh còn tìm kế giữ kín mục đích của cuộc điều động 3 vạn quân này. Khi Hoàng Ngũ Phúc hành quân, chúa Trịnh Sâm đã tự tay viết thư gửi ông, dặn dò: "Ông đến Nghệ An, nên tùy cơ mà trù tính định liệu, trước hết đưa thư cho các tướng giữ biên giới, nói thác ra rằng: "Việc hành quân này chỉ cốt phòng bị giặc Tây Sơn chạy trốn". Nói như thế để thăm dò tình hình của họ. Nếu họ đã bình định được giặc Tây Sơn, thì lại đưa thư đề đạt ý chí rồi dẫn quân về, đừng làm cho họ sinh nghi, lại gây hấn khích ở nơi biên giới".

Khi quân Hoàng Ngũ Phúc đóng ở Hà Trung (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngày nay), viên tướng lão luyện này tiếp tục sắp đặt mưu kế. Ông sai người lén kết nối với người biền lại giữ biên giới của Đàng Trong, rồi nhân đêm đem quân lẻn qua đò sông Gianh, sáng hôm sau quân sĩ đều lên bờ, đóng ở xã Cao Lao. 

Vi-sao-chua-Nguyen-tham-bai-truoc-chua-Trinh-7
Tranh minh họa về chúa Trịnh

Trấn thủ doanh Bố Chính Tôn Thất Tiệp biết tin, sai hai thuộc hạ là cai đội tên Quý Lộc và câu kê tên Kiêm Long đến khao quân Trịnh để làm cách hoãn binh, Hoàng Ngũ Phúc sai người bí mật giao thiệp với hai người này.

Trong khi đó, quân sĩ của Đàng Trong quá chán nản với chúa Nguyễn. Họ không trực tiếp phản lại nhưng câu kê Kiêm Long vẫn ngấm ngầm tỏ ý mong quân Đàng Ngoài nhanh chóng tiến công qua câu nói: "Đường không đi thì không đến, chuông không đánh thì không kêu".

Nhận được tín hiệu này, Hoàng Ngũ Phúc hiểu ý, mới sai Hoàng Đình Thể chỉ huy các tướng lẻn đem quân tiến sát đến doanh lũy Trấn Ninh. Tại đây, cai đội mã quân của chúa Nguyễn là bọn Hoàng Văn Bật và Lê Thập Thí đã nội ứng bên trong, mở cửa đồn ra hàng. Quân sĩ của Hoàng Ngũ Phúc chỉ việc đánh trống reo hò tiến vào, tướng giữ đồn là Tống Hữu Trường sợ quá bỏ chạy.

Đồn lũy Trấn Ninh vốn nổi tiếng là bức tường ngăn quân Đàng Ngoài suốt mấy trăm năm đã bị Hoàng Ngũ Phúc hạ gục mà không mất một mũi tên nào. Sau đó, vị tướng họ Hoàng đã cho quân san phẳng lũy đất nổi tiếng được xây đắp từ thời các danh tướng của chúa Nguyễn là Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật.

Nhận được tin thắng lợi từ Hoàng Ngũ Phúc, chúa Trịnh Sâm liền tiến quân vào Nghệ An làm thanh thế viện trợ. 

Hoàng Ngũ Phúc sau khi chiếm được Trấn Ninh thì tiếp tục hành quân đóng ở xã Hồ Xá, làm tờ hịch kể tội trạng của Trương Phúc Loan, ý rằng: "Việc hành quân này chỉ cốt trước hết trừ khử một Phúc Loan, sau nữa tiễu trừ bọn giặc kiệt hiệt, thực không có ý gì khác cả".

Nhận được tin này, các tướng Đàng Trong là bọn Nguyễn Cửu Pháp bèn cùng nhau bắt Trương Phúc Loan đem nộp tới quân doanh Hoàng Ngũ Phúc. Viên tướng họ Hoàng mừng lắm, tiếp tục cho quân cuốn cờ, im trống, kéo quân đến huyện Đăng Xương, đưa thư tới chúa Nguyễn Phúc Thuần hứa hẹn cùng đánh quân Tây Sơn.

Khi ấy, chúa Nguyễn Phúc Thuần sai tham mưu là Lê Công Bình đến doanh trại của Hoàng Ngũ Phúc biếu hai trăm lạng vàng, dâng nộp bản đồ, sổ sách theo lễ cống hiến, chuẩn bị đầu hàng.

Nghe tin sai, chúa Nguyễn thất bại ê chề

Nếu chúa Nguyễn Phúc Thuần đầu hàng Hoàng Ngũ Phúc, chưa rõ lịch sử sẽ thay đổi ra sao. Nhưng khi đó, vị vua non trẻ lại nghe lời tâu của tên cai đội Tô Nhuận: "Quân ở phía bắc đến ở hành doanh không có bao nhiêu, Thống tướng mặc áo bào vải xanh, quân sĩ ăn mặc xấu xí, chắc không phải là quân mạnh".

Tin này vào điều này, chúa Nguyễn Phúc Thuần liền đem quân ra đánh, đưa quân sang sông Độc Giang. Hoàng Ngũ Phúc mới sai Trần Linh hầu Nguyễn Đình Khoan lĩnh hậu quân, Thạch Vũ hầu Hoàng Phùng Cơ làm tiên phong, đến đánh phá tan, vừa bắt sống vừa chém chết quân Đàng Trong vô số, bắt được hơn ba mươi con voi và hơn một trăm con ngựa. 

Đạo thủy quân của chúa Nguyễn ở Độc Giang cũng bị đại bại. Hoàng Ngũ Phúc tiến đại quân theo đường núi tiếng sang phía cánh phải, đánh về địa điện Thác Ma, Thác Trần, làm cầu nổi qua thượng lưu sông Bái Đáp.

Chúa Phúc Thuần không thể chống lại được, bỏ cả cung điện, chở vàng bạc, của báu xuống thuyền cùng với thân binh hơn trăm người chạy ra cửa bể Tư Dung, bị ngược gió không đi được. Hoàng Ngũ Phúc liền phong Hoàng Đình Thế làm tiên phong chiếm thành Phú Xuân, niêm phong các kho tàng.

Vi-sao-chua-Nguyen-tham-bai-truoc-chua-Trinh-5

Vào ngày 3 tháng Giêng âm lịch năm Ất Mùi, quân Đàng Ngoài kéo vào Phú Xuân. Các tướng họ Nguyễn như Chiêm Quận công, Thăng Quận công hơn một trăm người cùng văn võ tướng đều ra hàng. Hoàng Ngũ Phúc ra thông cáo chiêu an, nhân dân ở đâu yên ở đấy, chợ búa vẫn họp bình thường.

Lê Quý Đôn, với tư cách thành viên của đoàn quân chiến thắng của Đàng Ngoài, ca ngợi chiến công này rằng: "Nhân dân Phú Xuân không ngờ hơn hai trăm năm nay, lại được thấy uy nghi của triều đình".

Về chúa Nguyễn Phúc Thuần, bị Hoàng Đình Thể đem thủy quân đuổi miết, đành bỏ thuyền theo đường núi chạy trốn, qua đèo Hải Vân, ẩn nấp trong chùa 3 ngày, mọi người đi theo tan trốn dần dần, quân sĩ vì mãi tranh lấy của báu không đuổi theo nữa, chúa Nguyễn mới chạy vào Quảng Nam với Tả tuớng quân là Nguyễn Hữu Du vào đặt đồn đóng quân tại đó. Đó cũng là lần từ giã Phú Xuân của vị chúa Nguyễn áp chót này.

Xem thêm: Trương Phúc Loan - quyền thần khiến cơ nghiệp 200 năm của 8 đời chúa Nguyễn phút chốc bị sụp đổ

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận