Ngày thập trai tụng kinh gì để được phước?

Đức Phật dạy, trong mười ngày trai nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh, thời trong đời hiện nay hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư dật.

Đỗ Thu Nga
15:00 17/09/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày thập trai là ngày gì?

Theo lý giải của Phật giáo: Thập là mười, trai dịch từ Phạm âm có nghĩa là "thanh tịnh". Ngày thập trai là mười ngày con người nên giữ tâm thanh tịnh. 

Mười ngày trai giới là quy định của Phật giáo vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Trong mười ngày này các hàng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Cận sự nam, cận sự nữ cử hành trai giới, trang nghiêm thanh tịnh.

Ý nghĩa mười ngày trai

Mùng 1: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Phật Định Quang liền tiêu trừ các tội nghiệp chướng.

Mùng 8: Ngày của Vua Trời Đại Tự Tại xuống trần để tra xét những việc thiện ác. Ngày này niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng phước báu.

Ngày 14: Ngày của Vua Trời Đại Tự Tại xuống trần tra xét những việc thiện ác. Ngày này trì tụng danh hiệu 1000 vị Phật thì tiêu trừ các điều ác, phát sanh các điều thiện.

Ngày 15: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu trừ các nạn tai, sanh trưởng trí tuệ, an vui tịch diệt.

Ngay-thap-trai-tung-kinh-gi-de-duoc-phuoc-8

Ngày 18: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát được tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng thọ mạng.

Ngày 23: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng.

Ngày 24: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na thì được tiêu trừ tội nghiệp chướng, diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ.

Ngày 28: Ngày đi tuần của tứ đại thiên vương . Ngày niệm danh hiệu Phật a di đà thì được tiêu trừ nghiệp chướng. Ngày này làm việc thiện hay ác đều nhân lên 1000 lần...Nên ăn chay và làm việc thiện tránh việc ác...

Ngày 29: Ngày của Vua Trời Đại Tự Tại xuống trần tra xét những việc thiện ác. Ngày này niệm danh hiệu Dược Vương Bồ Tát thì được diệt trừ các tật bệnh, ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.

Ngày 30: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương sai xứ giả ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì được tăng trưởng phức đức, thành tựu Bồ Đề

Vì sao những ngày trai cần thọ tam giới và tu phước?

Theo Phật giáo, vào các ngày ấy, ác quỷ rình theo người muốn gia hại, gây những việc tật bệnh hung suy. Vì thế nên thuở kiếp sơ, trong mấy ngày đó, thánh nhơn dạy người trì trai, tu phước, làm lành. 

Ngày Thập Trai, có những người sẽ ăn chay 2 ngày, 4 ngày hoặc 6 ngày trong tháng.

Trong mười ngày thập trai này Tứ Thiên Vương nếu thấy ai sống hiếu thuận với cha mẹ, tịnh tu trai giới, biết giúp đỡ những người yếu kém hơn... thì sẽ gia tăng số lượng chư Thiên và giới A tu la sẽ giảm đi.

Ngược lại nếu có những người sống bất hiếu, thích hại người, không biết giúp người khác thì chúng chư Thiên sẽ giảm bớt và chúng A tu la sẽ tăng thêm.

Tứ Đại Thiên Vương là bốn vị Thiên chủ thống lãnh Thiên chúng ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Đây là cõi thấp nhất của chư Thiên thuộc Dục giới. Theo kinh Trường A-hàm, Tứ Đại Thiên Vương gồm có: 

Phương Đông có Thiên Vương tên là Trì Quốc Thiên Vương, luận Trí Độ gọi là Đề Đầu Lại Tra. Ngài thống lãnh Càn Thát Bà, các thần tướng và Tỳ xá xà, hộ vệ nhân dân nước Phất bà đề khỏi bị xâm lăng.

Phương Nam có Thiên Vương tên là Tăng Trưởng Thiên Vương, luận Trí Độ gọi là Tỳ lâu lặc xoa. Ngài thống lãnh các thần Cưu bàn trà và Bệ lệ, hộ vệ nhân dân nước Diêm-phù-đề. (Đây là cõi giới mà chúng ta đang sinh sống).

Ngay-thap-trai-tung-kinh-gi-de-duoc-phuoc-6

Phương Tây có có Thiên Vương cai quản tên là Quảng Mục Thiên Vương, luận Trí Độ gọi là Tỳ lâu bát xoa. Ngài thống lãnh tất cả loài Rồng và Phú đơn na, hộ vệ nhân dân nước Cù-da-ni.

Phương Bắc có Thiên Vương tên là Đa Văn Thiên Vương. Ngài thống lãnh các Dạ xoa và La sát, hộ vệ nhân dân nước Uất đơn việt. 

Theo Lập Thế A tỳ đàm, Đức Phật bảo ngày mồng tám, mười bốn và rằm hằng tháng,... Tứ Đại Thiên Vương du hành khắp thế gian, lần lượt quan sát xem có những ai giữ gìn tám giới, ai làm bố thí, ai tu hạnh phước đức, ai kính trọng cha mẹ, Sa môn, Bà la môn, các vị tôn trưởng trong nhà... và họ cũng tính xem có những ai sống thiếu đạo nghĩa, làm điều ngược lại.

Sau đó, bốn Thiên Vương đem mọi việc ấy tâu lên Đế thích. Bấy giờ, Đế thích và chư Thiên nghe xong, phán: “Việc này không tốt, trong nhà lỗi đạo, các tôn trưởng của chư Thiên ắt phải hao tổn, bè bạn A tu la ắt ngày càng nhiều hơn”.

Nếu có kẻ giữ gìn tám giới, bố thí tu phước, kính lễ các vị Sa môn, tôn trưởng. Bốn Thiên vương đem tâu lên xong, Đế thích và chư Thiên nghe xong sẽ sinh lòng hoan hỷ, nói thế này: “Việc này rất tốt, quyến thuộc của chư Thiên theo chánh pháp ngày càng đông đảo, bạn bè A tu la dần dần giảm bớt”.

Ngày thập trai tụng kinh được phước báu

Trong Kinh Địa Tạng, đức Phật dạy về sự lợi ích khi tụng kinh trong mười ngày. Nay xin trích đăng một phần Phẩm thứ sáu, Kinh Địa Tạng để làm minh chứng:

Đức Phật dạy: “Lại vầy nữa, này Phổ Quảng! Trong mỗi tháng những ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi. Mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ.

Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Ðề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Huống nữa là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm điều tội lỗi.

Ngay-thap-trai-tung-kinh-gi-de-duoc-phuoc

Về đời sau, nếu có chúng sinh nào trong mười ngày trai kể trên đây, mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ tát, Hiền, Thánh để đọc tụng kinh này một biến. Thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Ðông, Tây, Nam, Bắc trong khoảng một trăm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn.

Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo.

Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bịnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật.

Này Phổ Quảng! Vì thế nên biết rằng Ngài Ðịa Tạng Bồ tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế.

Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Ðề này có nhân duyên lớn với Ngài Ðịa Tạng Ðại Sĩ. Những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc được thấy hình tượng của Ðịa Tạng Bồ tát. Cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu. Thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. Trăm nghìn muôn đời về vị lai thường được thác sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp.”

Xem thêm: Bài học nhân sinh đằng sau câu chuyện Phật giáo "Thiền sư gặp đạo tặc"

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận