Gợi ý đáp án 72 mã đề tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD) 2024

Dưới đây là đáp án gợi ý tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD) thi tốt nghiệp THPT 2024 mới nhất, phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.

Diệu Nguyễn
08:18 28/06/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn: Sử, Địa, GDCD. Các bài thi được làm theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong sẽ có một mã đề thi riêng và một phiếu trả lời trắc nghiệm. Mỗi môn sẽ có 50 phút làm bài.

Dưới đây là gợi ý full đáp án 3 môn trong tổ hợp Khoa học xã hội: (đang cập nhập)

MÔN LỊCH SỬ

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 301

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-1

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 302

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-2

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 303

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-3

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 304

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 305

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-5

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 306

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 307

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 308

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 309

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-309

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 310

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-310

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 311

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-11

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 312

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 313

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-13

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 314

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-14

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 315

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-15

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 316

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-16

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 317

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 318

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 319

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-319

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 320

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 321

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-21

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 322

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-322

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 323

- Xem gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 324

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-24

MÔN ĐỊA LÝ

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 301

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 302

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 303

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 304

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 305

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 306

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 306

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 307

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 308

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 309

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 310

667e5af19772c

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 311

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 312

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 313

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 314

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-14

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 315

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-15

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 316

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-16

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 317

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-17

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 318

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-18

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 319

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 320

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-21

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 321

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 322

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 323

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-23

- Xem gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 324

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-24

MÔN GDCD

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 301

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-1

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 302

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-302

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 303

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-7

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 304

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-304

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 305

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-305

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 306

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-6

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 307

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-7

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 308

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-308

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 309

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-9

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 310

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-310

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 311

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 312

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-12

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 313

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-13

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 314

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-5

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 315

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-15

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 316

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-16

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 317

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-17

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 318

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-18

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 319

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-19

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 320

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-20

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 321

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-21

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 322

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-22

- Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 323

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-323

-  Xem gợi ý đáp án môn GDCD mã đề 324

goi-y-dap-an-72-ma-de-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-su-dia-gdcd-2024-23

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Xem thêm:

Gợi ý đáp án 72 mã đề tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) 2024

Gợi ý full đáp án 24 mã đề môn Lý thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mới nhất

Gợi ý full đáp án 24 mã đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mới nhất

Gợi ý full đáp án 24 mã đề môn Sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mới nhất

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận