Sống tốt hơn mỗi ngày nhờ chăm chỉ tụng kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà là bản kinh rất phổ biến dược truyền tụng trong giới Phật tử. Tụng kinh này mỗi ngày sẽ giúp tâm tịnh, cuộc sống thanh thản hơn.

Đỗ Thu Nga
13:00 23/08/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kinh A Di Đà được ra đời trong thời kỳ phát triển của Đại thừa Phật giáo. Kinh A Di Đà được dịch từ Phạn bản qua Hán bản, là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh. Tập kinh Quán Vô Lượng Thọ cho ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. 

Ajatasatru (A Xà Thế) - Thái tử thành Vương Xá, nổi loạn chống lại vua cha là Tần Bà Sa La và lật đổ ông. Hoàng hậu cũng bị giam vào một nơi. Tin vào tâm linh, hoàng hậu cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà đến một nơi bình yên, không có tai biến và sự khổ đau.

Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà, thị hiện tất cả các Phật độ và bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà. Phật dạy bà cách tụng niệm về quốc độ này bằng giáo pháp riêng của Ngài và giáo pháp của Phật A Di Đà.

Kinh A Di Đà là bộ kinh khen ngợi công đức, được chư Phật hộ niệm. Kinh truyền tải nội dung sâu xa do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng giải.

Pháp niệm A Di Đà là nơi tâm hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn. 

Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho sự vô thủy vô chung, còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân.

song-tot-hon-moi-ngay-nho-cham-chi-tung-kinh-a-di-da-0

Dưới đây là nội dung kinh A Di Đà (diễn giải):

(QUỲ, CHẤP TAY LÊN NGỰC)

Kiến Phật tướng hảo.

Đương nguyện chúng sanh.

Thành tựu Phật thân.

Chứng vô tướng pháp.

Án mưu ni, mưu ni, tam mưu ni, tát -phạ hạ (Đọc 3 lần).

Pháp Vương vô thượng tôn.

Tam giới vô luân thất.

Thiên nhơn chi đạo sư.

Tứ sanh chi từ phụ.

Chúng đẳng nhất niệm quy y.

Năng diệt tam kỳ nghiệp.

Xưng dương nhược tán thán.

Ức kiếp mạc năng tận.

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch.

Cảm biến đạo giao nan tư nghì.

Ngã thử đạo tràng như đế châu.

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.

Ngã kim ảnh hiện chư Phật tiền.

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (Xá 01 xá).

– Chí tâm đãnh lễ : Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (01 lạy).

– Chí tâm đãnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (01 lạy).

– Chí tâm đãnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (01 lạy).

– Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn(01 xá).

NGỒI BÁN GIÀ, CHẤP TAY LÊN NGỰC

Lư hương sạ nhiệt.

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn.

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân.

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (03 lần).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (03 lần).

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN

Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm. Án độ rô, độ rô địa vỉ ta bà ha.

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ, bà phạ. Truật đà ta phạ. Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.

PHỤNG THỈNH BÁT KIM CANG

Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cang.

Phụng thỉnh Bích Độc Kim Cang.

Phụng thỉnh Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang.

Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cang.

Phụng thỉnh Xích Thinh Hỏa Kim Cang.

Phụng thỉnh Định Trì Tai Kim Cang.

Phụng thỉnh Tử Hiền Kim Cang.

Phụng thỉnh Đại Thần Kim Cang.

PHỤNG THỈNH TỨ BỒ TÁT

Phụng thỉnh Kim Cang Quyền Bồ Tát.

Phụng thỉnh Kim Cang Sách Bồ Tát.

Phụng thỉnh Kim Cang Ái Bồ Tát.

Phụng thỉnh Kim Cang Ngữ Bồ Tát.

PHÁT NGUYỆN VĂN

Khể thủ Tam giới tôn.

Quy mạng thập phương Phật.

Ngã kim phát hoằng nguyện.

Trì thử Di Đà kinh.

Thượng báo tứ trọng ân.

Hạ tế tam đồ khổ.

Nhược hữu kiến văn giả.

Tất phát Bồ đề tâm.

Tận thử nhất báo thân.

Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

VÂN HÀ PHẠM

Vân hà đắc trường thọ.

Kim cang bất hoại thân.

Phục dĩ hà nhân duyên.

Đắc đại kiên cố lực.

Vân hà ư thử kinh.

Cứu cánh đáo bỉ ngạn.

Nguyện Phật khai vi mật.

Quảng vị chúng sanh thuyết.

NIỆM KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (03 lần).

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI:

Nam mô a di đa bà dạ,

Đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tỳ ca lan đế,

A di rị đa tỳ ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta – bà ha (03 lần).

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ Tát hiệu Quan Tự Tại

Dày công tu huệ mới mở mang

Chơn như một ánh linh quang

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

Xá Lợi, tâm chớ nghi nan

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ nào xa cái sắc

Sắc là không, không sắc như nhau

Thọ, Tưởng, Hành, Thức khác đâu

Chơn không xét cũng một màu thế thôi.

Này Xá Lợi nghĩ coi có phải?

Những phép KHÔNG xét lại thiệt là

Chẳng sanh chẳng dứt đó mà

Sạch dơ, thêm bớt cũng cũng là chơn không.

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ

Như hư không, sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, còn đâu nương nhờ?

Thân, ý cũng hững hờ như thế

Lục trần kia, cũng kể là không

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh, nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu

Đã không lão, tử, hiểm nghèo

Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy?

Khổ, tập, diệt, đạo không thay!

Trí còn chẳng có, đắc đầy được đâu.

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu

Bồ Tát xưa khéo liệu đường tu

Chơn không bổn tánh như như

Nhờ huệ Bát Nhã, thiệt hư soi làu.

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

Mộng tưởng không, tâm chẳng đảo điên

Chơn như bổn tánh thiên nhiên

Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu.

Tam thế Phật, ngôi cao chứng quả

Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

Bát nhã này rất thiêng liêng

Ấy, Đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói

Chú vô thượng vòi vọi cao xa

Vô đẳng đẳng chú ấy mà

Gồm đủ thần lực, thiệt là tối linh.

Những khổ não thênh thênh trừ hết

Lời nói này chơn thiệt chẳng ngoa

Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

Này câu thần chú niệm ra như vầy.

Yết đế, yết đế, ba la yết đế

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát – bà ha.

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ,

Đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tỳ ca lan đế,

A di rị đa tỳ ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta – bà ha (03 lần).

TÁN PHẬT

Di Đà thân lộ sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức

Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng

Hoa sen chín phẩm rước lên ngồi

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần).

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần).

SÁM TỈNH TÂM

Tỉnh tâm sám nguyện mấy lời

Cầu xin Tam Bảo ba đời chứng tri

Nay con phát nguyện thọ trì

Thường hành Phật đạo, từ bi trao lòng

Tu hành phước huệ song song

Chuyên cần tinh tấn theo dòng kệ kinh

Ngày đêm giữ dạ sắt đinh

Kiên trì giữ luật sửa mình tu tâm

Học tìm đạo pháp cao thâm

Tham thiền nghiên cứu sưu tầm lý chơn

Gian nan lòng dạ không sờn

Giữ gìn tâm trí như đờn thẳng dây

Nguyện làm tất cả điều hay

Nhũ tình bác ái đó đây cùng người

Xa lìa điều dữ đủ mười

Thực hành điều thiện chẳng thời thiếu chi

Nguyện chừa tất cả tham si

Dục sân cũng dứt thị phi cũng chừa

Cần tu Tịnh Độ sớm trưa

Rửa ba nghiệp sạch chẳng ưa sự đời

Nguyện ra bể khổ chơi vơi

Tu hành chí quyết thoát nơi thảm sầu

Xa lìa các nghiệp oan sâu

Tầm đường giải thoát qua cầu sông thương

Dứt lòng luyến ái yêu đương

Soi kinh nấu sử tầm phương tu hành

Ngày đêm giữ dạ chí thành

Trau dồi đạo đức lợi danh chẳng màng

Nguyện ra trong cõi thế gian

Dứt lòng phiền não chẳng mang vào mình

Chuyên trì một dạ sắt đinh

Thường hành tinh tấn đinh ninh những lời

Dù cho biển cạn non dời

Tấm lòng vàng đá cũng thời không phai

Vậy xin các Đức Như Lai

Từ bi chứng giám với nay những điều

Ra ơn tiếp độ dắt dìu

Thoát ly phàm tục kíp siêu cõi trần

Chí thành bái nguyện Phật ân

Cầu cho sanh chúng muôn phần rảnh rang.

HỒI HƯỚNG

Tịnh Độ công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắgn phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhiết thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY Y

– Tự quy y Phật

Đương nguyện chúng sanh

Thể giải đại đạo

Phát vô thượng tâm

– Tự quy y Pháp

Đương nguyện chúng sanh

Thâm nhập kinh tạng

Trí huệ như hải.

– Tự quy y Tăng

Đương nguyện chúng sanh

Thống lý đại chúng

Nhứt thiết vô ngại.

Xem thêm: Người đàn ông 80000 kiếp làm kẻ xấu - Câu chuyện Phật giáo đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận