Cách hành trì 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú đại bi để đạt được ý nguyện

Sự nhiệm màu của chú Đại Bi đã được minh chứng nhưng nếu chỉ tụng mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì cũng khó có thể đạt được ý nguyện.

Hoa Nguyễn
06:00 01/11/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chú Đại Bi đã được minh chứng có phép nhiệm màu nhưng nếu chỉ tụng mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì cũng khó có thể đạt được như ý nguyện và ngược lại. Vậy nên để lĩnh hội và chiêm nghiệm chú Đại Bi, việc thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp là việc không thể không làm. Hãy cùng tìm hiểu 42 thủ nhãn qua bài viết dưới đây.

chu dai bi 7

1. Nếu muốn được giàu có, có nhiều của cải, vật chất, nên làm theo tay cầm châu như ý và tụng Chân ngôn rằng: Án–, phạ nhựt ra, phạ đá ra, hồng phấn tra.

2. Nếu muốn cầu trị mắt mờ, không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni, đồng thời tụng Chân ngôn Án –, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, bát-phạ hạ.

3. Nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu và tụng Án – tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

4. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ. Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.

5. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ

chu dai bi 2

6. Nếu muốn được trí tuệ lớn, nên cầu nơi tay cầm gương báu. Chân ngôn rằng: Án – vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.

7. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sinh được sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng. Chân ngôn rằng: Án – na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.

8. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu. Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

9. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.

10. Nếu bị bệnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bệnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni. Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

11. Nếu muốn trị các thứ bệnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm bát báu. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.

12. Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ. Chân ngôn rằng: Án–, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra.

13. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm ấn báu. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.

14. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu. Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.

15. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu. Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

16. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc. Chân ngôn Án – bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ

17. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình. Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

18. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng. Chân ngôn rằng: Án – bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra).

19. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào. Chân ngôn rằng: Án – A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.

20. Nếu muốn phá tan sợ hãi khủng khiếp ở bất cứ đâu và cầu được yên ổn, nên cầu nơi tay thí vô úy. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

21. Nếu muốn diệt trừ bất án, muốn được yên ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách. Chân ngôn rằng: Án - chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.

chu dai bi 1

22. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu. Chân ngôn rằng: Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

23. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la. Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

24. Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tá-phạ hạ.

25. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng. Chân ngôn rằng: Án – bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ hạ

26. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài. Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

27. Nếu muốn trong tất cả thời gian, tất cả xứ sở, không bị nạn quan bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt. Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

28. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích. Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.

chu dai bi 4

29. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ. Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.

30. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu. Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.

31. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu. Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

32. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu. Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

33. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

34. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra.

35. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng. Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.

36. Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện. Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

37. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật. Chân ngôn rằng: Án – chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.

38. Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím. Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

39. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân. Chân ngôn rằng: Án – thiết na di tả, tát phạ hạ.

40. Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh. Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.

41. Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc. Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ

42. Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật. Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.

Niệm Chú Đại Bi luôn từ cái tâm đại từ, đại bi của mình. Kể cả khi đi, đứng, nằm, ngồi, đều hướng đến Phật.Chúng ta không tạo nghiệp sát sinh giết người, hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tham, không sân, không si…thì chắc chắn trong cuộc sống sẽ luôn an lạc, không sợ hãi, tinh thần lúc nào cũng được thoải mái và hạnh phúc.

Xem thêm: Quả báo cho người có lòng gian tham trộm cướp

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận