Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt?

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn không ít người thắc mắc, tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi bằng tiếng Việt. Sự thật có đúng như thế không?

Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt?

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt?
Photo: internet

Chú Đại bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là chú Đại bi. Chú Đại bi có tất thảy 84 câu, 415 chữ. Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo đều chia làm hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú).

- Phần Hiển là hiển bày ra ý nghĩa và chân lý trong kinh để hành giả tụng niệm hoặc nghiên cứu theo đó áp dụng tu tập, thì gọi là: "Tụng kinh minh Phật chi lý", để hiểu biết công năng của câu kinh và câu chú gọi là phần hiển.

- Phần mật của chú Đại bi là phần "câu Chú" từ câu chú "tâm đà la ni cho đến câu 84 là ta bà ha". Phần câu Chú là phần ẩn nghĩa chỉ là phạn ngữ chỉ có chư Phật mới thấu hiểu còn hàng phàm phu không hiểu ý nghĩa, chỉ biết công năng và lợi ích để hành trì.

Tung-chu-Dai-bi-bang-tieng-Phan-tot-hon-tung-chu-Dai-bi-tieng-Viet-0

Sự linh ứng của chú Đại bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không còn bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại, bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.

Tuy nhiên, trong quá trình trì tụng chú Đại bi có không ít người đặt ra thắc mắc: Có phải tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi bằng tiếng Việt?

Phải khẳng định rằng, suy nghĩ này hoàn toàn không đúng. Bởi Phật pháp, điều kiện để được cảm ứng gói gọn trong hai chữ Chí Tâm: "Chí tâm là điều quan trọng nhất". Nếu chí tâm cung kính tụng chú Đại Bi. Dù bạn tụng bằng tiếng nào cũng đều linh nghiệm như nhau, không có sai khác nào cả.

Như khi xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng pháp bằng tiếng Phạn âm, mà tất cả pháp giới, từ vô hình đến hữu hình... Từ Thiên nhân, người, Quỷ thần, Súc sanh, Ngạ quỷ... loài nào cũng đều hiểu hết.

Trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Tổ Thiền Tâm cũng đã giải thích điều này vô cùng rõ ràng nhưng ít ai để y. Thành ra vướng phải điều tối kỵ khi tụng chú: Khởi nghi tâm phân biệt hơn kém. Xin hãy đọc kỹ lời Tổ dặn: “Theo trong Hiển Mật Viên Thông, người tu Chân ngôn về sắc trần cần phải rõ rệt. Như quán nước phải ra nước, quán lửa phải ra lửa, chớ không thể khác được.

Riêng về tinh thần thì dù tiếng tăm đọc tụng có trại với Phạm Âm đôi chýt cũng không sao. Miễn là có lòng tin tưởng chí thành là được công hiệu. Vì thế, từ trước đến nay, hàng Phật tử ở Trung Hoa cho đến Việt Nam ta khi trì tụng thật ra đều trại với chánh âm, song vẫn cảm được oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Vậy người học Phật, muốn trì chú, đừng lấy điểm này làm nghi, mà mất phần lợi ích.

Tung-chu-Dai-bi-bang-tieng-Phan-tot-hon-tung-chu-Dai-bi-tieng-Viet-7

Sống Đẹp xin chia sẻ lại 84 câu chú Đại bi để Phật tử thuận lợi trong việc tụng niệm hàng ngày:

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

 2. Nam mô a rị da

 3. Bà lô yết đế thước bát ra da

 4. Bồ Đề tát đỏa bà da

 5. Ma ha tát đỏa bà da

 6. Ma ha ca lô ni ca da

 7. Án

 8. Tát bàn ra phạt duệ

 9. Số đát na đát tỏa

 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

 12.Nam mô na ra cẩn trì

 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

 14.Tát bà a tha đậu du bằng

 15.A thệ dựng

 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

 17.Na ma bà dà

 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

 19.Án. A bà lô hê

 20.Lô ca đế

 21.Ca ra đế

 22.Di hê rị

 23.Ma ha bồ đề tát đỏa

 24.Tát bà tát bà

 25.Ma ra ma ra

 26.Ma hê ma hê rị đà dựng

 27.Cu lô cu lô yết mông

 28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế

 29.Ma ha phạt xà da đế

 30.Đà ra đà ra

 31.Địa rị ni

 32.Thất Phật ra da

 33.Giá ra giá ra

 34.Mạ mạ phạt ma ra

 35.Mục đế lệ

 36.Y hê di hê

Quảng cáo

 37.Thất na thất na a

 38 Ra sâm Phật ra xá lợi

 39.Phạt sa phạt sâm

 40.Phật ra xá da

 41.Hô lô hô lô ma ra

 42.Hô lô hô lô hê rị

 43.Ta ra ta ra

 44.Tất rị tất rị

 45.Tô rô tô rô

 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

 48.Di đế rị dạ

 49.Na ra cẩn trì

 50.Địa rị sắc ni na

 51.Bà dạ ma na

 52.Ta bà ha

 53.Tất đà dạ

 54.Ta bà ha

 55.Ma ha tất đà dạ

 56.Ta bà ha

 57.Tất đà dũ nghệ

 58.Thất bàn ra dạ

 59.Ta bà ha

 60.Na ra cẩn trì

 61.Ta bà ha

 62.Ma ra na ra

 63.Ta bà ha

 64.Tất ra tăng a mục khê da

 65.Ta bà ha

 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ

 67.Ta bà ha

 68.Giả kiết ra a tất đà dạ

 69.Ta bà ha

 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ

 71.Ta bà ha

 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

 73.Ta bà ha

 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ

 75.Ta bà ha

 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

 77.Nam mô a rị da

 78.Bà lô kiết đế

 79.Thước bàn ra dạ

 80.Ta bà ha

 81.Án. Tất điện đô

 82.Mạn đà ra

 83.Bạt đà gia

 84.Ta bà ha.

Xem thêm: Có thể bạn chưa biết: Kiên trì tụng niệm chú Đại Bi sẽ làm lợi lạc cho gia tiên

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo