Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Trọn bộ 100 bài kệ niệm Phật, đã là Phật tử thì nên biết

Dưới đây Sống Đẹp xin chia sẻ lại trọn bộ 100 bài kệ niệm Phật để Phật tử có thể dễ dàng tìm hiểu và tụng niệm.

Trọn bộ 100 bài kệ niệm Phật, đã là Phật tử thì nên biết

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Trọn bộ 100 bài kệ niệm Phật, đã là Phật tử thì nên biết
Photo: internet

01

Một câu A Di Đà

Tâm yếu của Phật ta.

Dọc năm thời thấu suốt

Ngang tám giáo trùm xa.

02

Một câu A Di Đà

Ý chỉ diệu bao nhiêu?

Bạn tri âm thường ít

Kẻ tai gỗ riêng nhiều !

03

Một câu A Di Đà

Đại ý thật phân minh

Rắn sanh từ cung ảnh

Thuốc lấy ở kim bình.

04

Một câu A Di Đà

Phương tiện cực mầu lạ

Nhiếp khắp hết căn cơ

Rẽ thông vào Bát nhã.

05

Một câu A Di Đà

Mở đường lối vãng sanh

Đó là nhiều phước đức

Chẳng phải ít căn lành.

06

Một Câu A Di Đà

Khi lâm chung Phật hiện

Tứ biện khó thân tuyên

Sáu phương đồng khen ngợi.

07

Một câu A Di Đà

Là thành Phật tiêu chuẩn

Dùng tâm hạnh niệm Phật

Chứng vào Vô sanh nhẫn.

08

Một câu A Di Đà

Chứng ba ngôi Bất thối

Chỉ trong một đời này

Được bổ lên Phật vị

09

Một câu A Di Đà

Tròn đầy mười thập nguyện

Đâu phải đức Phổ Hiền

Dạy lầm cho xong chuyện!

10

Một câu A Di Đà

Xe gác ách trâu trắng

Chạy lẹ như gió bay

Bước đi thật bằng vững.

11

Một câu A Di Đà

Là tâm tạng Như Lai

Ngoài nước đâu có sóng

Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

12

Một câu A Di Đà

Lộ tánh diệu chân như

Sắc xuân nơi hoa sáng

Muôn tượng ẩn gương xưa.

13

Một câu A Di Đà

Cảnh thật tướng sạch trong

Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ

Khó nói, khó hình dung.

14

Một câu A Di Đà

Dụng thông tròn pháp giới

Soi lặng thể toàn chân

Xen giăng khắp vô ngại.

15

Một câu A Di Đà

Gương Đại Viên trí cảnh

Thân độ bóng hàm nhau

Lớp lớp mầu lập lánh.

16

Một câu A Di Đà

Là không Như Lai Tạng

Vạn pháp dứt hình dung

Nhất chân tuyệt sắc tướng.

17

Một câu A Di Đà

Tròn đủ Bồ Đề đạo

Ráng mây đều ở thấp

Lại không có trời cao.

18

Một câu A Di Đà

Là cảnh Đại tịch diệt

Muôn niệm trống thanh lương

Chỉ một vầng minh nguyệt!

19

Một câu A Di Đà

Mở toang cửa bát nhã

Muôn pháp cõi thập hư

Một miếng nuốt tả cả.

20

Một câu A Di Đà

Mở cửa nhà đẹp cao

Gọi các hàng tùng giả

Mau theo ta đi vào.

21

Một câu A Di Đà

Vào tam muội Bảo vương

Như đất đều nâng đỡ

Tợ trời che khắp miền.

22

Một câu A Di Đà

Khiến được Đại tổng trì

Chuyển hết tất cả vật

Sử dụng mười hai thì.

23

Một câu A Di Đà

Tánh thể vốn tự không

Các sao chầu Bắc đẩu

Muôn nước chảy về Đông.

24

Một câu A Di Đà

Là duyên khởi pháp giới

Chánh nhân của tịnh nghiệp

Và chủng tử Bồ đề.

25

Một câu A Di Đà

Như gương chiếu các gương.

Uyển chuyển ngậm bóng nhau

Điệp trùng giao chói sáng.

26

Một câu A Di Đà

Như không hợp hư không.

Tuyệt không chút lằn dấu

Nhưng vẫn có Tây Đông.

27

Một câu A Di Đà

Là một Đại tạng kinh

Dọc ngang giao chói sáng

Tuyệt đối, thể u linh.

28

Một câu A Di Đà

Là một Đại tạng luật.

Chớp mắt vào tịnh tâm

Đủ Giới ba la mật.

29

Một câu A Di Đà

Là một Đại tạng luận.

Đương niệm tâm mở thông

Ánh huệ tuôn vô tận.

30

Một câu A Di Đà

Là một tạng bí mật.

Phát nguồn cội thần thông

Đầy đủ uy lực lớn.

31

Một câu A Di Đà

Gồm toàn cả Đại tạng.

Giới, định, huệ ánh mầu

Tuôn ra không hạn lượng!

32

Một câu A Di Đà

Dây gốc vốn là gai.

Tại sao không thể nhận?

Nghi là rắn lầm thay!

33

Một câu A Di Đà

Rất ít nghe ít thấy.

Gương hiện bóng rừng cây

Trống trời tiếng vang dậy.

34

Một câu A Di Đà

Không thể thí dụ tất!

Gương xưa nơi đài cao

Thủy ngân rơi xuống đất.

35

Một câu A Di Đà

Lòng thương xót khổ tân!

Đẩy thuyền nặng muôn hộc

Kéo cung mạnh ngàn cân.

Tron-bo-100-bai-ke-niem-Phat-da-la-Phat-tu-thi-nen-biet

36

Một câu A Di Đà

Rõ ràng chính là có.

Dùng Tứ biện Bát âm

Khổ lời thương giải tỏa!

37

Một câu A Di Đà

Đích xác chính là không

Nếu tiêu muôn vật tượng

Tan vào một lò hồng.

38

Một câu A Di Đà

Cũng không cũng có tướng

Non sông nơi giấc mộng

Hoa liễu ở trong gương.

39

Một câu A Di Đà

Chẳng có chẳng hư vô.

Chạm đến liền lăn chuyển

Trên nước chiếc hồ lô.

40

Một câu A Di Đà

Là Đệ nhứt nghĩa đế.

Còn vượt khỏi Bách phi

Huống rơi vào Tứ cú!

41

Một câu A Di Đà

Mầu tròn Tam đế lý.

Như ao rất thanh lương

Tợ lửa to thiêu hủy.

42

Một câu A Di Đà

Chứng được Đại tự tại.

Hay chuyển thánh siêu phàm

Dung thông mười giới hải.

43

Một câu A Di Đà

Thưởng kẻ có công hay

Yến tiệc vua đầy trước

Châu mái tóc nơi tay.

44

Một câu A Di Đà

Xóm nhân là tốt quí.

Lựa chỗ ở nương về

Cây khô không phải quỉ.

45

Một câu A Di Đà

Chẳng khó, nhưng không dễ.

Được về chín phẩm sen

Một đời dùng tâm lực.

46

Một câu A Di Đà

Theo đường trở lại nhà.

Tiếc cho kẻ khờ dại

Bỏ vàng gánh vỏ gai!

47

Một câu A Di Đà

Vượt ngang thoát Ta bà.

Người tin không thấu đáo

Ta biết làm sao mà?

48

Một câu A Di Đà

Là đường tắt về nguồn.

Những tư lương cần thiết

Tín, Nguyện, Hạnh gọn suông.

49

Một câu A Di Đà

Cần ở điểm Tin sâu.

Mầm hoa sen chín phẩm

Từ tâm đây nhô đầu.

50

Một câu A Di Đà

Cần ở nơi Nguyện thiết

Lòng về tơ lửa nung

Mắt thương khóc ra huyết.

51

Quảng cáo

Một câu A Di Đà

Cần ở chỗ Hạnh chuyên.

Chỉ nêu cao một niệm

Dứt sạch cả muôn duyên.

52

Một câu A Di Đà

Thề niệm thành một khối.

Liều tu mãn kiếp này

Được làm người nhàn rỗi.

53

Một câu A Di Đà

Nên niệm như thế này.

Chuỗi lần trăm lẻ tám

Dây đứt lại đổi dây.

54

Một câu A Di Đà

Chẳng gấp cũng chẳng huỡn.

Lòng miệng ứng hợp nhau

Rành rõ mà chuyển niệm.

55

Một câu A Di Đà

Niệm càng nghiều càng hay

Ví như người học bắn

Tập lâu thì khéo tay.

56

Một câu A Di Đà

Mật niệm hằng nhiếp tâm.

Ví như người uống nước

Nóng lạnh tự biết thầm.

57

Một câu A Di Đà

Như đào giếng lấy nước.

Lần sâu thấy gần bùn

Giá hời công kiệm ước.

Tron-bo-100-bai-ke-niem-Phat-da-la-Phat-tu-thi-nen-biet-6

58

Một câu A Di Đà

Như cọ gỗ lấy lửa

Gỗ nóng khói phát sanh

Chớ tạm dừng lần lựa.

59

Một câu A Di Đà

Đem toàn thân đội trải

Mạng người rất vô thường

Tháng ngày không trở lại.

60

Một câu A Di Đà

Như cứu lửa cháy đầu

Giốc mười phần công lực

Cầu thượng phẩm sen mầu.

61

Một câu A Di Đà

Môn chỉ quán mầu tròn

Lặng lặng tĩnh tĩnh niệm

Không xen tạp nối luôn.

62

Một câu A Di Đà

Lối hiểm đều san bằng

Thắng về nơi bảo sở

Không trụ cảnh hóa thành.

63

Một câu A Di Đà

Như ngọc lắng trong nước

Ngàn muôn tạp niệm rối

Chẳng dứt tự thành không.

64

Một câu A Di Đà

Ngộ vào đủ công năng

Kim xí rẽ nước biển

Bắt thẳng lấy rồng ăn.

65

Một câu A Di Đà

Sạch trần duyên phiền não

Như sư tử dạo chơi

Kinh rã bầy chồn cáo!

66

Một câu A Di Đà

Thẳng chắc niệm nơi lòng

Một phen đạp tận đáy

Như hương tượng qua sông.

67

Một câu A Di Đà

Cảnh Vô tướng tâm Phật

Cõi nước đẹp trang nghiêm

Không phải là ngoại vật.

68

Một câu A Di Đà

Pháp vô vi đại bảo

Hằng ngày một niệm chuyên

Gươm linh rời hộp báu.

69

Một câu A Di Đà

Thành vô lậu chân Tăng

Cây thuốc nơi non Tuyết

Đường hiểm ngọn minh đăng.

70

Một câu A Di Đà

Đầy đủ Bố thí độ

Phá toang túi sẻn tham

Tuôn cho đống châu báu.

71

Một câu A Di Đà

Đầy đủ Trì giới độ

Nhiếp hết cả sáu căn

Tròn sạch đủ Tam tụ.

72

Một câu A Di Đà

Đầy đủ nhẫn nhục độ

Tướng Nhị ngã không còn

Pháp Vô sanh được ngộ.

73

Một câu A Di Đà

Đầy đủ tinh tấn độ

Lòng không nhiễm mảy trần

Bước thẳng lên huyền lộ.

74

Một câu A Di Đà

Đầy đủ thiền độ lý

Hiện trong các oai nghi

Cây khô có gì quí?

75

Một câu A Di Đà

Đầy đủ Bát nhã độ

Cảnh thanh vắng lòng không

Mây tan vầng nguyệt lộ.

76

Một câu A Di Đà

Tâm lặng tưởng nhớ chuyên

Tuy chưa lìa Nhẫn độ

Đã ngồi tọa bảo liên.

77

Một câu A Di Đà

Là một đóa bảo liên

Lý duy tâm mầu nhiệm

Pháp hợp lẽ thiên nhiên.

78

Một câu A Di Đà

Là một đoá bảo liên

Phàm tình không tin tưởng

Cũng là lẽ tất nhiên.

79

Một câu A Di Đà

Là một đóa bảo liên

Nếu quyết không tin nhận

Đáng thương thật kém duyên!

80

Một câu A Di Đà

Là một đóa bảo liên

Dù cho không tin tưởng

Cũng đã nhiễm thức điền.

81

Một câu A Di Đà

Sốt sắng gắng hoằng thông

Nguyện vào Đại bi thất

Ngồi yên tòa Pháp không.

82

Một Câu A Di Đà

Là kho báu vô tận

Tám chữ mở toan ra

Khắp cho không tiếc lẫn.

83

Một câu A Di Đà

Dứt phiền não rộn ràng

Tâm Phật toàn dung hợp

Rõ một, rõ trăm ngàn.

84

Một câu A Di Đà

Dứt trừ được định nghiệp

Nhật rạng phá sương thưa

Lô hồng tan điểm tuyết.

85

Một câu A Di Đà

Hay tiêu quả báo khổ

Chuyển thế giới, căn thân

Tức thô thành tế diệu.

86

Một câu A Di Đà

Chuyển tròn cả ba chướng

Tức nơi Hoặc, Nghiệp, Khổ

Trở thành Bí mật tạng.

87

Một câu A Di Đà

Giải tai nạn trái oan

Quy ngưỡng ánh từ quang

Thắm nhuầm niềm pháp hỷ.

88

Một câu A Di Đà

Đáp ân nặng chưa tròn

Cắt đứt Triền miên võng

Chứng vào Giải thoát môn.

89

Một câu A Di Đà

Hay trống không ác đạo

Ức muôn đức hồng danh

Khó nghĩ bàn kỳ ảo!

90

Một câu A Di Đà

Hợp cơ cả trời, người

Ba căn tánh cao thấp

Chín phẩm sen rạng ngời!

91

Một câu A Di Đà

Các quả vị tiểu thánh

Chuyển tâm hẹp gồm đưa

Hướng về Vô thượng thừa.

92

Một câu A Di Đà

Thật vô ngại siêu nhiên

Như Văn Thù, Phổ Hiền

Là cảnh bậc đại nhơn.

93

Một câu A Di Đà

Mầu nhiệm khó nghĩ bàn

Chỉ có Phật với Phật

Mới rõ biết tận cùng.

94

Một câu A Di Đà

Chư Tổ đều phụng hành

Tổ Mã minh viết luận

Tổ Long Thọ vãng sanh.

95

Một câu A Di Đà

Hợp thời tiết nhân duyên

Hương lạ hằng thanh thoảng

Liên xã lập nhiều miền.

96

Một câu A Di Đà

Lợi bậc đại tượng, long

Như Vĩnh Minh thiền bá

Cùng trí Giả giáo tông.

97

Một câu A Di Đà

Cảm ứng chớ xem khinh

Thiếu Khang hiện hóa Phật

Thiện Đạo phóng quang minh.

98

Một câu A Di Đà

Hóa độ kẻ vô loại

Hùng Tuấn vào minh ty

Duy Cung trừ chướng tội.

99

Một câu A Di Đà

Là môn thiền Vô thượng

Việc lớn một đời xong

Công tu nhiều kiếp trọn.

100

Một câu A Di Đà

Lý mầu chưa dễ hiểu

Thoáng chốc trăm kệ xong

Tam tôn thầm gia bị.

Xem thêm: 2 điều quan trọng khi tụng kinh niệm Phật cần nhớ "khắc cốt ghi tâm" để phúc báo ngày càng sâu dày

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo