Tại sao phải sám hối và nghi thức sám hối 35 vị Phật như thế nào?

Nghi thức sám hối 35 vị Phật có rất nhiều lợi ích như tiêu trừ tội chướng, giúp đường tu hành mau đạt thành tựu...

Đỗ Thu Nga
14:17 12/01/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tại sao phải sám hối?

Sám hối có thể hiểu là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm nữa. Nghi thức sám hối có thể trì tụng mỗi nữ hoặc mỗi tháng 1 lần. Bài sám nguyện chính là một tấm gương để bản thân ta tự soi và kết quả của nó là để bản thân thấy được những vụng về do nếp sống thiếu chánh niệm hàng ngày của mình tạo ra.

Nghi thức sám hối gồm 3 phần: Phần một chính là cung thỉnh chư Phật, Bồ Tát về chứng minh gia hộ, có thể mô tả ngắn gọn công hạnh của các ngài để mỗi người tán tán và noi gương, phần hai mời các oan gia về dự lễ giải oan cũng nư thưa chuyện và xin lỗi cuối cùng phần ba là chia sẻ các bài kệ tụng nhắc nhở việc tu tập để âm dương đều được lợi lạc. 

Từ phần hai ra thì phần một cung thỉnh chư Phật và các bài kệ tụng, đều có thể dùng trong các thời kinh hàng ngày, hay trong những nghi lễ cầu an, đều rất thông dụng. Trong nghi thức sám hối đơn giản này luôn chứa đựng quy luật nhân quả nghiệp báo không phải chỉ riêng cho Phật giáo, mà còn là quy luật tất nhiên trong vũ trụ chính vì vậy, nên dùng trí tuệ quan sát sự họa phúc trong đời mình đều do chính mình tạo ra cả.

nghi-thuc-sam-hoi-35-vi-phat-0
Sám hối là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi thế nữa

Nếu không hiểu xuyên suốt quy luật này hay chỉ máy móc đọc theo mà không nỗ lực nâng cấp đạo đức và tầm nhìn thì chắc chắn chẳng lợi ích gì bao nhiêu. Phải đọc trước các bài kệ làm sao lúc đọc lên giống như tiếng nước trôi chảy tự nhiên. Nếu không chắc chắn sẽ giảm tác dụng.

Sám hối làm cho tâm tính con người được trong sạch hơn và tiêu diệt hết lỗi lầm đời hiện tại, mà cũng trừ hết tội ác của các đời quá khứ. Phát triển tính thành thật hạnh thanh cao của bậc thánh hiền. 

Dứt tội sinh phúc và thẳng tiến đến giải thoát an vui. Nhờ các phương pháp sám hối của Phật giáo mà con người có thể cải hóa lòng mình và để đời sống xã hội được yên ổn hơn. 

Nghi thức sám hối tuy đơn giản, phẩm vật thô sơ, nhưng phát xuất từ đáy lòng ăn năn hối lỗi của con người. Nghi thức này để cầu nguyện và giúp các Phật tử chưa có điều kiện thiết lập đàn tràng giải oan bạt độ to lớn, cũng như mong được âm siêu dương thái. Xin được hồi hướng công đức mọi người lên Tam Bảo chứng minh.

Nghi thức sám hối 35 vị Phật như thế nào?

Con tên là … quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Long Tôn Vương Phật.

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam mô Ta Lưu Na Phật.

Nam mô Thủy Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam mô Quang Đức Phật.

Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam mô Tài Công Đức Phật.

Nam mô Đức Niệm Phật.

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế TràngVương Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

Tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn hi hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời nầy hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ ; hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy; hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ; năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối.

Nay chư Thế Tôn nên chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước chư Phật Thế Tôn bạch lời như vầy: Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Đề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, như chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật hiện tại hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối

Các phước đều tùy hỉ

Và công đức chư Phật

Nguyện thành trí vô thượng

Khứ lai hiện tại Phật

Tối thắng trong chúng sanh

Biển vô lượng công đức

Nay con quy mạng lễ.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận