Liên hệ với chúng tôi

Đạo

28 lợi ích nhận được khi thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Những người thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài chắc chắn sẽ nhân được nhiều lợi lạc.

28 lợi ích nhận được khi thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
28 lợi ích nhận được khi thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát
Photo: internet

Địa Tạng Bồ Tát là 1 trong 6 vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa. 5 vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát.

Địa Tạng Bồ Tát là bị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ cõi U Minh. Địa là đất, Tạng là trùm chứa. Địa tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa. 

Nói về công đức của Địa Tạng Bồ Tát, trong kinh Đức Phật dạy Phổ Quảng Bồ tát như sau: “…Trong đời vị lai nếu có chúng sinh nào nghe đến danh tự của Địa Tạng Bồ tát hoặc có người cung kính chắp tay lễ bái, người đó có thể vượt qua 30 kiếp tội nghiệp.

28-loi-ich-khi-thanh-tam-doc-tung-cung-duong-Ngai-Dia-Tang-Bo-Tat

Này Phổ Quảng! Nếu có người thiện nữ nào họa vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ tát rồi chiêm ngưỡng lễ bái, người ấy sẽ có thể được 100 lần vãng sinh về cõi trời Đạo Lợi và vĩnh viễn không bao giờ đọa vào ác đạo.

Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường, hoặc dùng đất đá, nhựa sơn, hoặc dùng vàng bạc, đồng thiết tạo nên hình tượng của Địa Tạng Bồ tát, cúng dường như thế mãi không thôi, thì trong trăm nghìn muôn kiếp không còn thọ thân người nữ…” (Kinh Địa Tạng - phẩm 6 - Phật dạy sự lợi ích, Khỏi nữ thân, trang 83-84, bản dịch HT Thích Trí Tịnh).

Dốc lòng tụng Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình, tạc dựng tôn tượng của Bồ tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước. Không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì….

Dưới đây là 28 lợi ích khi thành tâm đọc tụng cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.

2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.

3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.

5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.

6. Những bịnh tật không đến nơi thân.

28-loi-ich-khi-thanh-tam-doc-tung-cung-duong-Ngai-Dia-Tang-Bo-Tat-8

7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.

8. Không có bị hại vì trộm cướp.

9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.

10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.

Quảng cáo

11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.

12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.

13. Thân tướng xinh đẹp.

14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.

15. Hoặc làm bực vua chúa.

16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.

17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.

18. Quyến thuộc an vui.

19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.

20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.

21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.

23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.

24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.

25. Các bực Thánh ngợi khen.

26. Căn tánh lanh lợi thông minh.

27. Giàu lòng từ mẫn.

28. Rốt ráo thành Phật.

Xem thêm: Phật Thích Ca và Phật A Di Đà không phải là một, vậy phân biệt thế nào?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo