Văn khấn sám hối Mùng 1 tháng Chạp tại nhà đầy đủ nhất

Sám hối, tụng kinh, niệm Phật là việc rất quan trọng với người Phật tử. Tụng kinh sám hối tại nhà giúp tinh thần thoải mái, tâm an bình. Sống Đẹp xin chia sẻ văn khấn sám hối có thể tụng hàng ngày và Mùng 1 âm lịch.

Đỗ Thu Nga
19:52 03/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tụng kinh, niệm Phật là 1 trong những biện pháp giúp con người tu tâm dưỡng tính và hướng thiện. Đặc biệt, vào Mùng 1 Âm lịch và ngày Rằm là lúc Mặt trăng và Mặt trời đối xứng, tạo ra một đường thẳng soi chiếu giúp con người tịnh hóa mọi vẩn đục trong lòng, khai thông trí tuệ. Vì lẽ đó mà và sáng Mùng 1 Âm lịch các Phật tử tại gia thường hay đọc kinh, niệm Phật.

Kinh sám hối có nhiều bài khác nhau và khá dài cho những người mới bắt đầu thường cảm thấy khó khăn. Nhưng khi đã hiểu đúng về sám hối thì sẽ thấy nghĩa lý vô cùng viên mãn, công năng diệu kỳ và nguồn năng lượng tích cực mà việc đọc kinh mang lại. Đọc kinh sám hối vào Mùng 1 tháng Chạp hay các ngày đầu tháng không cầu quá cầu kỳ, quan trọng và sự chú tâm.

Van-khan-sam-hoi-Mung-1-thang-Chap-tai-nha-day-du-nhat-6

Dưới đây là một số bài kinh sám hối có thể sử dụng để tụng kinh vào sáng sớm mỗi ngày và vào Mùng 1 đầu tháng:

BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O

Vượt tất cả các vòng khổ ách,

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

Sắc nào có khác gì không,

Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O

Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

Tánh chân không các pháp viên thành

Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.O

Trong chân không chẳng hề có sắc,

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O

Không nhãn thức đến không ý thức,

Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

Không điều già chết chúng sanh,

Hết già, hết chết thực tình cũng không.

Không trí huệ cũng không chứng đắc,

Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O

Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

Mà ba đời chư Phật nương qua,

Bồ-đề vô thượng chứng ra,

Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là: O

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

Lời chú thần rất mực quang minh,

Chú thần cao cả anh linh,

Là lời thần chú thật tình cao siêu.

Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

Đúng như vầy muôn thuở không sai.

Ngài liền tuyên nói chú này,

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O

Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO

NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG

(Hoặc đọc bài 2-b)

A-di-đà Phật sắc thân vàng,

Tướng tốt không gì thể sánh ngang.

Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển,

Tu-di rực rỡ ngập hào quang.

Trong ánh quang minh vô số Phật,

Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.

Bốn mươi tám nguyện vì sanh chúng,

Chín loại noi đường, bến giác sang. O

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. O

Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO

NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỉ đại xả cứu muôn loài,

Tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả,

Chúng con kính lễ, hướng tâm về. O

Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,

Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần) O

Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô A-na-luật Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Pháp Hội Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) OO

XƯỚNG LỄ

(Chủ lễ xướng hồng danh Phật và Bồ-tát, đại chúng cùng lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ trong mười phương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Trí Văn- thù-sư-lợi. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền Vương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ các vị Tổ Sư qua các thời đại từ Ấn Độ đến Việt Nam. (1 lạy) O

MẤY ĐIỀU TƯỞNG QUÁN

(Hoặc đọc bài Quán Chiếu Thực Tại 4.b)

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:

Chúng sanh rồi phải bị già,

Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O

Chúng sanh bệnh tật phải mang,

Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O

Chúng sanh, sự chết sẵn dành,

Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O

Chúng sanh phải chịu chia ly,

Giã từ tất cả, ra đi một mình

Mang theo gánh nghiệp ba sinh,

Theo ta như bóng theo hình không buông.O

Nay con nương đấng Pháp Vương

Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O

QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

(Hoặc đọc bài Mấy Điều Quán Tưởng 4.a ở trên)

Không truy tìm quá khứ,

Không ước vọng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai lại chưa đến.

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây.

Không động, không lung lay.

Hãy thực hành như thế! O

Không một ai biết trước

Cái chết đến lúc nào;

Tử thần có đợi đâu,

Làm sao điều đình được.

Vì thế nên nỗ lực,

Tinh tấn suốt đêm ngày,

Tỉnh thức từng phút giây,

An trụ trong chánh niệm.

Như vậy mới xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đã tôn vinh

Đạo nhiệm mầu vô thượng. O

(Trong mỗi thời Kinh, tụng một trong tám bài Sám dưới đây)

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn

Ba nguyền tu phước cúng dường

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần

Năm nguyền tuỳ hỷ công huân

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời

Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.O

5-B) SÁM QUY MẠNG

Cúi đầu quy mạng Phật-đà,

Pháp ngài siêu tuyệt sâu xa diệu huyền,

Thánh tăng bốn quả trọn nên.

Cúi xin Tam Bảo mở lòng độ sanh! O

Chúng con đánh mất tâm chân,

Bao đời trôi nổi biển sầu sông mê.

Thấy đâu lối thoát đường về,

Bập bềnh sóng nước trầm mê cõi trần.

Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,

Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.

Biết đâu nẻo chánh đường tà,

Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.

Nay con khẩn thiết cúi đầu,

Tỏ bày sám-hối xin cầu Hồng ân. O

Chí thành cầu đấng Năng Nhân,

Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.

Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,

Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.

Kiếp này xin nguyện xây thêm

Tòa cao phước đức vững nền đạo tâm. O

Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,

Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.

Kiếp sau xin được làm người,

Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu.

Dắt dìu nhờ bậc minh sư,

Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.

Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,

Không vương tục lụy theo đà thế nhân. O

Một lòng tấn đạo nghiêm thân,

Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.

Oai nghi phong độ chói lòa,

Lòng từ hộ mạng bao loài chúng sanh

Lại thêm đầy đủ duyên lành,

Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. O

Bồ-đề nguyện kết một lòng,

Đài sen Bát-nhã Chơn Không hiện tiền.

Nhờ công tu tập tinh chuyên,

Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm

Thoát ngoài những kiếp trầm luân,

Hoằng khai Lục độ hạnh môn cứu người.

Đạo tràng xây dựng khắp nơi,

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.

Tà ma hàng phục đến cùng,

Truyền đèn Phật pháp nối dòng vô chung.

Vâng làm Phật sự mười phương,

Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.

Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,

Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.

Rồi đem phước huệ độ sanh,

Chứng nên quả Phật, hoàn thành Pháp thân.O

Tùy cơ ứng biến cõi trần,

Phân thân vô số độ dần chúng sanh.

Nước Từ rưới khắp nhân thiên,

Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha.

Khắp hòa thế giới gần xa,

Xiển dương diệu pháp, trước là độ sanh.

Những nơi khổ thú trầm luân,

Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.

Chỉ cần thấy dạng nghe danh,

Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. O

Phát lời nguyện ước cao sâu

Muôn ngàn cảnh khổ thảy đều tiêu tan.

Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,

Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh,

Đều nhờ thần lực oai linh,

Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.

Thuốc thang cứu cấp cho đời,

Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.

Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,

An vui thực hiện trong vòng trầm luân. O

Bao nhiêu quyến thuộc thân oan

Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.

Xa lìa ái nhiễm liên miên,

Dứt trừ những mối phược triền thân tâm,

Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,

Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.

Hư không dù có chuyển dời,

Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay

Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,

Hoàn thành nghiệp trí, vững cây Bồ-đề.OOO

SÁM QUY Y

Phật là đấng giác ngộ mình,

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,

Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. O

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu. O

Con nay giác ngộ quay đầu,

Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai,

Cho con hạnh phúc hôm nay,

Cho đời an lạc tại ngay dương trần. O

Con nguyền từ bỏ sát sanh,

Tôn trọng sự sống, tâm lành rải ban.

Thương yêu người, vật, môi sinh,

Cho đời hạnh phúc như mình lạc an. O

Con nguyền từ bỏ trộm gian,

Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa.

Sống chân thật, chẳng lọc lừa,

Giữ tròn đạo nghĩa, cho vừa nhân sinh. O

Con nguyền từ bỏ ngoại tình,

Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng.

Thương yêu, tôn trọng, cảm thông,

Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời. O

Con nguyền từ bỏ nói sai,

Thêm thắt, chửi tục, móc moi hai đầu.

Nói như chánh pháp cao sâu,

Im như bậc thánh nhiệm mầu thấy nghe O

Con nguyện từ bỏ rượu chè,

Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ,

Để không bệnh hoạn, thẫn thờ,

Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong. O

Từ nay, con nguyện với lòng:

Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào,

Để cho con sống thanh cao,

Để đời an lạc, dạt dào tình thương. O

Con nguyền noi đấng Pháp Vương,

Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh.

Tham thiền, niệm Phật chân thành,

Tu tâm dưỡng tánh, dứt phần ác duyên.

Nguyện cho sáu cõi ba miền

Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn.OOO

SÁM QUY NIỆM

Trầm hương xông ngát điện,

Sen nở Phật hiện thân,

Pháp giới thành thanh tịnh,

Chúng sanh lắng nghiệp trần. O

Đệ tử tâm thành,

Hướng về Tam Bảo.

Phật là thầy chỉ đạo,

Bậc tỉnh thức vẹn toàn,

Tướng tốt đoan trang,

Trí và bi viên mãn.

Pháp là con đường sáng, O

Dẫn người thoát cõi mê,

Đưa con trở về,

Sống cuộc đời tỉnh thức. O

Tăng là hàng giới đức,

Cùng đi trên đường vui,

Tu tập giải thoát,

Làm an lạc cuộc đời. O

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo,

Trên con đường học đạo,

Biết Tam Bảo của tự tâm,

Nguyện xin chuyên cần,

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. O

Nguyện theo hơi thở,

Nở nụ cười tươi.

Nguyện học hỏi cuộc đời,

Bằng con mắt quán chiếu.

Nguyện xin tìm hiểu,

Nỗi khổ của muôn loài. O

Tập từ bi,

Hành hỷ xả.

Sáng cho người thêm niềm vui,

Chiều giúp người bớt khổ. O

Đệ tử sống cuộc đời thiểu dục,

Nếp sống lành mạnh an hòa,

Cho thân thể kiện khương.

Nguyện rũ bỏ âu lo,

Học tha thứ bao dung,

Cho tâm tư nhẹ nhõm. O

Đệ tử nguyện xin ơn sâu đền báo,

Ơn cha mẹ, ơn thầy,

Ơn bè bạn, chúng sanh,

Nguyện tu học tinh chuyên,

Cho cây bi trí nở hoa.

Mong một ngày kia,

Có khả năng cứu độ mọi loài,

Vượt cả ngoài cõi khổ.

Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng

Gia hộ cho đệ tử chúng con,

Viên thành đại nguyện OOO

SÁM TU TẬP

Cúi đầu đảnh lễ Như Lai,

Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh.

Cùng chư Bồ-tát quang minh,

Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân.

Chúng con cùng các quyến thân,

Người còn kẻ mất, người gần kẻ xa,

Từ nay quy mạng Phật-đà

Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng. O

Hiểu rằng cuộc sống thế nhân,

Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu,

Dù rằng nghèo khổ sang giàu.

Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than.

Khi thì hợp, khi thì tan,

Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu.

Những cơn bệnh hoạn đớn đau,

Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn.

Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn,

Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi.

Người đời gắng gượng tìm vui,

Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh. O

Nào là rượu, nào là tình,

Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm.

Nỗi lo của kẻ đi đêm,

Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra.

Nay con sám-hối Phật-đà,

Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau.

Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau

Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành.

Tham lam dẫn đến tranh giành,

Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau.

Kiêu căng tự đại tự cao,

Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn.

Chìm trong bóng tối chập chờn,

Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn.

Lang thang ngàn kiếp trầm luân,

Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi.

Nay con quỳ dưới Phật đài,

Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu.O

Niết-bàn, lòng nguyện tin sâu,

Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi.

Vượt ngoài ba cõi ngàn đời,

Từ bi trí giác rạng ngời vô biên.

Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên,

Công bằng chi phối mọi miền thế gian.

Người sung sướng, kẻ lầm than

Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ.

Nên không yên lặng đợi chờ,

Mà lo gắng sức giúp cho mọi người.

Người vui là chính con vui,

Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia. O

Hiểu rằng một sớm mai kia,

Xác thân tạm bợ trở về hư vô.

Nên không khờ dại tôn thờ

Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi.

Nay còn sức khỏe xuân thì

Khéo siêng làm phước dành khi trở về.

Hiểu rằng ngàn kiếp si mê,

Tham lam ích kỷ nặng nề âm u. O

Nay theo Phật, Đấng Đại Từ,

Trái tim xin mở rộng như biển ngàn.

Thương yêu khắp cả thế gian,

Dù là kẻ oán người thân cũng đồng.

Nơi cõi sống, chốn tử vong,

Rừng cây chim thú, biển sông cá kình.

Nguyện lòng thương khắp chúng sinh,

Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu. O

Từ nay mãi đến ngàn sau,

Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư.

Hiểu rằng ba cõi ngục tù,

Thân là cát bụi, tâm là bóng mây.

Từ lâu như kẻ ngủ say,

Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra. O

Cúi đầu đảnh lễ Phật-đà,

Bậc Thánh Vô Ngã vượt xa thế trần.

Vì không còn chấp ngã nhân,

Người thành vũ trụ, Người thành trăng sao.

Tâm Vô Ngã là đỉnh cao,

Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên.

Chí tu học quyết vững bền,

Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu. O

Hôm nay tha thiết nguyện cầu,

Xin đem công đức từ lâu đã làm,

Hướng về thế giới cõi âm,

Dành cho thân quyến còn cầm tại đây.

Mong sao cho những vị này

Nương nhờ sức Phật về ngay cõi lành. O

Thân an lạc, trí hiển minh,

Được chư Bồ-tát chung quanh dắt dìu.

Tu theo Phật pháp cao siêu,

Dần dần thành tựu những điều lớn lao.

Tâm siêu thoát khỏi trần lao,

Bước vào Phật địa, dự vào Thánh lưu.

Rồi dùng hạnh nguyện đại từ,

Hóa thân ba cõi vân du sáu đường.

Gieo chánh pháp đến ngàn phương,

Đưa người mọi nẻo về nương Phật-đà.OOO

SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

Chữ tu công đức vô lường,

Ba đời chư Phật thường thường độ sanh.

Ai ơi, gắng chí tu hành!

Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.

Người đời sớm phải tri cơ,

Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây.

Chở che nhờ đức cao dầy,

Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.

Đường mê xin chớ bước lầm,

Não phiền cũng bởi thân tâm của mình. O

Chớ nên hại vật sát sanh,

Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.

Cuộc đời khác thể chiêm bao,

Thảy đều giả huyễn, hơi nào mà mong.

Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,

Công danh phú quý cũng chung một thời,

Của đời trả lại cho đời,

Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?

Đổi thay máy tạo không ngằn,

Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. O

Khuyên đừng trách lẫn trời già,

Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm.

Một khi thiện ác gieo nhân,

Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi.

Người đời nghĩ đó mà coi,

Giờ không toan liệu sau rồi làm sao.

Khuyên đừng nại chút công lao,

Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi.

Tâm minh vốn đã sẵn rồi,

Ở trong mình có há ngoài đâu xa. O

Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,

Tham thiền, niệm Phật ấy là công phu.

Tháng ngày thấm thoát phù du,

Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.

Thiện căn trước đã đền bồi,

Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.

Tránh vòng sáu dục bảy tình,

Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. O

Rõ ràng phước tội tại tâm,

Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.

Máu tham tràn khắp xưa nay,

Lợi danh biết mấy cho vừa lòng ai.

Chớ ham chen lấn đua đòi,

Cũng đừng ỷ sức cậy tài mà ngông.

Vượn còn biết mến trăng trong,

Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ?

Hãy theo chính pháp mà đi,

Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. O

Tu hành sớm tối lo lường,

Đừng ham những cảnh vô thường thế gian.

Cho hay hoa nở cũng tàn,

Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.

Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,

Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi.

Không rời chánh niệm hào li,

Sớm trừ vọng tưởng, dứt kỳ tử sinh.

Để cho tâm trí quang minh,

Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài.OOO

Xem thêm: Mùng 1 Âm tụng kinh gì tại gia?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận