Tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ tát là ai và văn khấn Địa Tạng Vương Bồ tát là gì?

Sinh thời, Địa Tạng Vương Bồ tát có hồng nguyên cứu độ chúng sinh trong Lục đạo luân hồi với lời thề "nếu chưa độ hết chúng sanh thì không chứng quả Bồ Đề, nếu sự thọ khổ trong địa ngục còn thì không chịu thành Phật". 

Đỗ Thu Nga
20:01 03/01/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ tát là ai?

Địa Tạng (Bồ tát), tiếng Phạn là Khất thoa để bá sa (Ksitigarbha). Tiếng Trung gọi đủ là "U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ bát". Ngày giáng thế vào ngày 13 tháng 7 âm lịch. Địa Tạng Bồ tát ở trên cung trời Đao Lị (là cảnh trời thứ 2 trong  6 cõi trời của Dục giới trên đỉnh núi Tu Di cõi Diêm Phù Đề).

Kinh Phật có ghi chép, Địa Tạng Vương Bồ tát hiện thân trong Lục đạo (6 đường gồm: Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sinh, A tu la, Nhân gian, Thiên thượng) để cứu độ chúng sanh từ trên trời tới địa ngục. Chính vì thế nên được gọi là Đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trong thế gian.

tien-kiep-cua-dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai
Địa Tạng Vương Bồ tát

Địa Tạng Vương Bồ tát được tôn xưng là một trong 4 đại bồ Tát với pháp lực vô biên, từ bi vô hạn. Ngài có khả năng phổ độ và cứu vớt chúng sanh. Sự tích nổi bật nhất về ngài chính là lời nguyện cứu độ chúng sanh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn và trước khi Di Lặc Bồ Tát hạ sinh.

Kinh nhà Phật từng viết, Địa Tạng Vương Bồ tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh. Ngài gánh vác trọng trách giáo chủ toàn cõi. Điều này đã chứng tỏ sức mạnh vô độ của Ngài. Địa Tạng Vương Bồ Tát có lòng cảm hóa chúng sanh, từ bi cùng với phẩm chất đạo hạnh tu hành ít ai sánh kịp ở cõi trần. Chỉ những yếu tố này mới có thể đứng ra để thuyết giảng Phật pháp, dẫn dắt chúng sinh đến cõi Phật.

Có rất nhiều sự tích liên quan đến tiền kiếp của Đức Địa Tạng Vương Bồ tát. Song sự tích Ngài là một cô gái Bà La Môn bình thường được truyền nhiều nhất. Theo đó, Ngài là con của Duyệt Đế  Lợi. Người phụ nữ này thường đánh sư chửi đạo, tụ tập tà ma ngoại đạo.

Sau khi chết bà bị đầy xuống địa ngục chịu nhiều khổ ải. Vì thương xót mẹ, cô vô cùng đau buồn bèn bán hết gia sản, đem hết tiền bán được cúng dường Phật, Bồ tát, một lòng hướng Phật. Tất cả công đức cô tích được đều hồi hướng cho mẹ, gieo nhân thiện lành, đã đắc được quả thiện, mẹ cô nhờ vậy mà thoát được địa ngục tăm tối, đi vào Thiên đạo. 

Ở một kiếp khác rất xa xưa, Địa Tạng Vương Bồ Tát là Quang Mục Nữ. Mẹ cô thích ăn trứng cá, phạm giới sát. Quang Mục Nữ liền thành kính cúng dường trước tượng Phật khiến mẹ cô được sinh vào đạo người.

Rất nhiều kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ tát đã lập ra thệ nguyện, muốn cứu hết thảy chúng sanh tội lỗi. Sau này Ngài thấy Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai có tướng mạo nghiêm trang, trong lòng hoan hỷ bèn hỏi Phật làm thế nào mới đắc được tướng như vậy thì Phật nói phải phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh khỏi biển khổ thì mới được. Điều này càng khiến ý chí quyết tâm cứu độ chúng sanh của Địa Tạng Vương Bồ tát chắc chắn hơn.

Sau này, Địa Tạng Vương Bồ tát lưu chuyển ở cõi hồng trần, chuyển sinh thành quốc vương để cứu độ các quốc dân tạo ác nghiệp. Ngài đã phát nguyện, nếu không độ hết các chúng sanh tội lỗi thì sẽ quyết không thành Phật.

Mặc dầu đã có công đức viên mãn, đạt đến trí huệ của Phật nhưng Ngài vẫn chưa muốn thành Phật, không hiện Phật thân, với Bồ Tát thân thực hiện đại nguyện từ bi hóa độ chúng sanh. Trong Địa Tạng thập luân kinh gọi đó là: “Đại nhẫn bất động, như là đại địa, tĩnh lặng suy tư thâm sâu, như là cất giấu kỹ”. Ngài còn lập lời thề: "Địa ngục không trống không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ Đề”. Đại nguyện này vang động thập phương pháp giới, chấn động tâm linh chúng sinh.

tien-kiep-cua-dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai
Tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ tát là nữ nhi

Bất kể khi nào tụng Kinh Địa Tạng hoặc nghĩ đến Địa Tàng Vương Bồ tát là sẽ nghĩ đến việc Ngài vì mẹ mà vĩnh viễn ở địa ngục, thương xót hết thảy chúng sanh, coi hết thảy chúng sinh như cha mẹ.... thì trong lòng đều kính trọng, đều bất giác nghĩ đến cha mẹ, trong lòng liền nảy sinh niệm đầu tận hiếu, đều thành kính đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ tát.

Một số ghi chép khác viết rằng, Địa Tạng Vương Bồ tát có nhiều phép biến hóa nên ngài có 6 danh hiệu gọi là Lục Địa Tạng như sau: Đầu đà Địa Tạng là hóa thân ở địa ngục, tay cầm tràng phan hình đầu người; 2) Bảo châu Địa Tạng, là hóa thân trong đạo Ngã quỷ, tay cầm bảo châu (ngọc quý); 3) Bảo ấn Địa Tạng, là bậc hóa thân trong đạo Súc sinh, duỗi tay kết bảo ấn Như ý; 4) Trì Địa Tạng, là hóa thân trong đạo A tu la, thường hai tay nâng quả đất, biểu hiện cho sự nâng đỡ, ủng hộ A tu la; 5) Trừ cái chướng Đại Tạng là hóa thân trong nhân loại, trừ 8 món khổ che lấp nhân loại; 6) Nhật quang Địa Tạng là bậc hóa thân trong cõi Trời, ánh sáng soi tỏ Ngũ suy của người và trời mà diệt trừ mọi phiền não.

Theo ghi chép của Kinh Liên hoa tam muội, Địa Tạng Vương Bồ tát có hiệu là Thắng quân Địa Tạng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp Đà la ni, đeo con dao lớn Kim cương trí, các cành phướn "Phát âm tu hành", cầm thanh gươm "Trảm ác nghiệp phiền não quân”. Hai bên tả hữu có hai đồng tử là Chướng thiện và Chướng ác đứng hầu”. Đó là hình dung cái tướng của Địa Tạng rất dũng mãnh về sự đánh phá những điều tàn ác làm cho những sự quang minh từ thiện được thắng lớn vậy.

Còn Kinh Địa tạng bản nguyện có chép nhiều chuyện như Ngài còn hiện ra người nữ nhi để cứu cha mẹ thoát khỏi địa ngục mà sinh về cõi Cực lạc. Bởi vậy, người ta gọi kinh đó là sách Hiền kinh của nhà Phật. 

 Trong kinh có chỗ nói rõ: Khi người ta chết rồi, cứ 7 ngày vong nhân bị một lần xét hỏi về cái nghiệp quả của mình, đến ngày thứ 49 là ngày bảy lần bảy, thì định xong: Ai có cái nghiệp thế nào phải chịu như thế. Kinh cũng tả rất tường tận các thứ địa ngục ở âm phủ. Do vậy nên người ta theo đó mà làm các động Thập điện ở trong chùa để trừ giới những kẻ gian ác.

Những đại nguyện lớn của Địa Tạng Vương Bồ tát

Địa Tạng Vương Bồ tát là vị Bồ tát cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Trong quá trình cứu độ chúng sanh, truyền đáo Phật pháp, Ngài có 4 đại nguyện lớn là:

1. Trong vô lượng kiếp về trước, Ngài là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Bạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện: "Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả".

2. Vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Ngài là một người nữ dòng dõi Bà La Môn có nhiều phước đức và oai lực nhưng người mẹ lại không tin vào nhân quả, tạo nghiệp nên sau khi chết bị đầy xuống địa ngục. Là người con hiếu thảo, cô đã rất thương nhớ mẹ nên đã đem công đức hồi hướng cho mẹ, cầu nguyện Đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức thành chí ấy mà Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết mẹ cô đã được siêu thoát, vãng sanh về cõi trời. Cô rất hoan hỷ trước tin này nên đã phát nguyên trước Phật Giác Hoa: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát".

tien-kiep-cua-dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai

4. Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ngài Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, thương dân như con … nhưng chúng sanh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặn an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật".

4. Vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một thiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… vì lòng thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác".

Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ tát là gì?

Trước khi làm lễ cúng Địa Tạng Vương Bồ tát, Phật tử cần chuẩn bị Lễ chay gồm: hương, hoa tươi, quả chín, phẩm oản, xôi chè. Lễ mặn gồm gà, lợn, giò, chả… được làm cẩn thận, nấu chín. Tùy vào mỗi người mà có những mâm cỗ cúng khác nhau.

tien-kiep-cua-dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai
Mâm lễ chay cúng Địa Tạng Vương Bồ tát

Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ tát chi tiết:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm Canh Tý

Tín chủ con là: ……………………………

Ngụ tại:…………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh.

Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Tâm nguyện lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

(Bài văn khấn chỉ mang tính chất tham khảo, theo Văn hóa cổ truyền Việt Nam).

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận