Những điều Phật tử ít biết về Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát được nhiều người tôn thờ trong Phật Giáo Đông Á. Dưới đây là những điều ít người biết về vị Bồ Tát này, quý Phật tử có thể tham khảo.

Loan Nguyễn
12:47 12/07/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa. 

Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham - sân - si của chính mình. 

Tiền thân Địa Tạng Vương Bồ Tát

Theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ngài Địa Tạng có 4 tiền thân như sau:

Trưởng giả

Ở nhiều kiếp trước, ngài Địa Tạng có thân phận là một Trưởng giả. Nhờ phước duyên, vị Trưởng giả này được đảnh lễ và nhận sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả đã phát đại nguyện rằng từ đây cho đến đời vị lai, ngài sẽ vì chúng sinh đau khổ mà giảng bày nhiều phương tiện, khiến chúng được giải thoát. Sau khi đạt đại nguyện, ngài được chứng thành Phật quả.

Nữ nhân

Trong quá khứ, ở vô số kiếp trước tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là một người nữ thuộc dòng dõi Bà – la -môn. Người nữ này có nhiều phước đức và oai lực. Tuy nhiên, mẹ của cô gái lại không tin vào nhân quả mà gây nên rất nhiều ác nghiệp. Sau khi chết người mẹ bị đọa vào địa ngục.

Là một người con hiếu thảo, cô gái rất nhớ mẹ. Cô làm rất nhiều điều lành và đem công đức hồi hướng cho mẹ. Cô cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ những công đức này, đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại cho cô biết mẹ mình đã thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sinh về cõi trời. Vô cùng vui mừng trước tin này, cô đã phát nguyện trước đức Phật rằng từ nay đến đời vị lai, cô nguyện vì chúng sinh mắc phải tội lỗi lập nhiều phương chước để khiến chúng được giải thoát.

dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai-va-y-nghia-tuong-dia-tang-vuong-bo-tat-1

Vị vua

Trong rất nhiều kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị vua vào thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Ngài là một vị vua từ bi, thương yêu dân chúng,… Thế nhưng chúng sinh bấy giờ tạo nên rất nhiều ác nghiệp. Thế nên vị vua hiền đức này đã phát nguyện trước Đức Phật, độ những kẻ tội khổ đều được an vui.

Thiếu nữ Quang Mục

Trở về quá khứ của nhiều kiếp trước, vào thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ Tát có tiền thân là một thiếu nữ có tên là Quang Mục. Là một người có nhiều phước đức. Tuy nhiên, mẹ của cô lại làm nhiều điều ác, khi chết đã bị đày vào địa ngục.

Quang Mục đã tạo rất nhiều công đức hồi hướng cho mẹ mình. Nhờ phước duyên cúng dường cho một vị A-la-hán, cô được biết mẹ mình đã thoát khỏi cảnh địa ngục và sinh vào cõi người. Tuy nhiên mẹ cô vẫn còn chịu quả báo, phải sinh trong nhà nghèo hèn, chết yểu,…

Thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã phát nguyện cứu vớt chúng sinh từ nay đến trăm nghìn muôn ức kiếp. Nguyện đưa chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục thoát khỏi chốn ác đạo. Khi nào những kẻ mắc tội báo này thành Phật cả rồi, cô mới thành bậc Chánh Giác.

4 đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong quá trình cứu độ chúng sinh, truyền bá Phật pháp, Địa Tạng Vương Bồ Tát có 4 đại nguyện lớn.

Một là, trong vô lượng kiếp về trước, ngài là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Bạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện: "Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả".

Hai là, vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của ngài là một người nữ dòng dõi Bà La Môn có nhiều phước đức và oai lực nhưng người mẹ lại không tin vào nhân quả, tạo nghiệp nên sau khi chết bị đầy xuống địa ngục. Là người con hiếu thảo, cô đã rất thương nhớ mẹ nên đã đem công đức hồi hướng cho mẹ, cầu nguyện Đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức thành chí ấy mà Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết mẹ cô đã được siêu thoát, vãng sinh về cõi trời. Cô rất hoan hỷ trước tin này nên đã phát nguyên trước Phật Giác Hoa: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát".

dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai-va-y-nghia-tuong-dia-tang-vuong-bo-tat-2

Ba là, trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ngài Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, thương dân như con … nhưng chúng sinh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặn an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật".

Bốn là, vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một thiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sinh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… vì lòng thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sinh và ngạ quỉ... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác".

Địa Tạng Vương Bồ Tát là nam hay nữ?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị bồ tát cứu độ chúng sinh và bảo vệ trẻ em. Tương truyền rằng, những đứa trẻ yểu mệnh bởi vì còn vấn vương cha mẹ người thân nên quanh quẩn bên sông, không chịu bước qua cầu Nại Hà để đầu thai. Lúc này Đức Địa Tạng sẽ xuất hiện, an ủi, giảng giải và giúp đỡ các em bé tạo công đức qua sông.

Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng trải qua nhiều kiếp số, có kiếp người là thân nữ, có kiếp là thân nam, có kiếp lại làm vua,... Khi ngài thành Bồ Tát Địa Tạng, ngài phát nguyện độ hết chúng sinh rồi mới trở thành Phật.

Ngài Địa Tạng vô cùng gần gũi với mọi chúng sinh từ địa ngục ngạ quỷ, súc sinh cho đến những vong linh vừa mất, ngày giỗ ông bà cha mẹ, anh chị em, lục thân quyến thuộc,... Dù ở hoàn cảnh nào, ngài cũng hết mình cứu giúp khổ nạn. 

Linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi trên Đế Thính. Đế Thính được miêu tả là một con chó, chính là loài linh thú hỗ trợ Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đường cứu độ chúng sinh. Đế Thính với khả năng nghe thấy mọi điều trong Tam Thế, giúp ngài Địa Tạng phân biệt thật giả, đúng sai. 

dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai-va-y-nghia-tuong-dia-tang-vuong-bo-tat-3

Trong Phật giáo, chó là hình ảnh đại diện cho nhị độc “Tham Sân”. Đồng thời cũng là loài động vật rất nhạy cảm và thông minh. Chúng có thể sử dụng thính giác nhạy bén của mình để phân biệt phải trái chính xác. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chó vốn là loài động vật rất gần gũi với con người. Với thính giác tuyệt vời, chúng hỗ trợ phá án, giữ nhà,… Chính vì vậy nên khả năng phân biệt đúng sai hay thật giải của chúng là điều hoàn toàn có thể khẳng định.

Ý nghĩa tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát được nhiều Phật tử tôn kính, thờ phụng. Nhiều người quan tâm đến ý nghĩa thờ tượng Tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ tát là ai và văn khấn Địa Tạng Vương Bồ tát là gì?ngài mà chưa có câu giải đáp. 

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát có tay trái cầm như ý châu, tay phải nắm tích trượng với 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Ý nghĩa chính là tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh của ngài.

Bên cạnh đó, tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương còn mang ý nghĩa xâu xa, là biểu tượng thể hiện tâm địa của mỗi con người. Địa là mặt đất, Tạng là dung chứa. Mặt đất có thể dung chứa vạn vật và tâm của con người cũng vậy. Tâm của con người có thể dung chứa cả cái tiện lẫn cái ác.

Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh nơi địa ngục rồi mới thành Phật. Cũng giống như những người tu hành, nguyện mang khả năng của mình để chuyển hóa toàn bộ những hạt giống xấu ác trong tâm thành điều thiện. Như vậy cũng đã được coi là thành Phật.

Phân biệt ngài Địa Tạng và Đường Tam Tạng

Hiện nay, vẫn có những người nhầm lẫn giữa ngài Địa Tạng và Đường Tam Tạng. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn có thể là do tượng của hai vị Bồ Tát được điêu khắc có phần hơi giống nhau. 

Thế nhưng, trong thực tế, hai vị này có danh hiệu và cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Đường Tam Tạng, ngài còn được gọi là Đường Tăng. Trước khi đắc vị thành Phật, ngài đã trải qua 81 kiếp nạn tai ương, không màng sinh tử để đến Thiên Trúc thỉnh kinh Phật. 

Đường Tam Tạng là một nhân vật tồn tại thật trong lịch sử. Tiền thân của ngài chính là ngài Huyền Trang, người có công lớn trong việc phát triển kinh Phật, nâng cao vị thế của đạo Phật.

Xem thêm: Tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ tát là ai và văn khấn Địa Tạng Vương Bồ tát là gì?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận