Từ khoá: "Toàn thư"

Dung nhan các vị vua Việt được sử sách miêu tả thế nào?

Thời xưa, thường dân không được phép nhìn mặt vua. Khi vua xa giá ra ngoài, dân chúng phải quỳ rạp bên đường, đầu cúi sát đất, ai dám ngẩng nhìn sẽ bị khép tội khi quân, phạm thượng. Thậm chí dung nhan của vua không được vẽ lại để truyền ra...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 10/08/2022

Thời xưa, trở thành trạng nguyên được ban thưởng những gì?

Để trở thành trạng nguyên, các học trò thời xưa phải vượt qua 3 kỳ thi: Thi Hương, thi Hội, thi Đình. Hầu hết các trạng nguyên thời xưa đều làm quan trong triều.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 12/02/2022