Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Đạo

Nhân quả được gieo từ hai loại phước báu

Có hai ruộng phước trên thế gian: Một là thửa ruộng phước ở trong chùa. Hai là thửa ruộng phước ở trong thế gian, ở nơi có những cảnh khổ trong thế gian.

Nhân quả được gieo từ hai loại phước báu

Xuất bản:

Minh Thiện
Nhân quả được gieo từ hai loại phước báu
Photo: internet

Thửa ruộng phước thứ nhất là giúp đỡ người khổ

Có nghĩa là khi ta thấy người khổ và ta giúp đỡ, thì kiếp sau ta sẽ không rơi vào cảnh khổ, nếu cảnh khổ muốn ập tới thì sẽ được cản lại bởi điều gì đó, làm ta không thể khổ được. Vì kiếp trước khi ta thấy ai khổ là ta giúp đỡ.

Thửa ruộng phước điền thứ hai là ở trong Chùa

nhan-qua-duoc-gieo-tu-hai-loai-phuoc-bau-01
Nếu chúng ta cúng dường bậc chân tu Thánh thiện và giúp đỡ người khổ, thì ở đời sau chúng ta sẽ nhận được thiện báo

Có nghĩa là khi ta cúng dường Chùa nơi có thờ đức Phật, có giáo pháp của đức Phật và có chư tăng tu hành nghiêm túc và giáo hóa chúng sinh tu hành giác ngộ. Thì ta đã gieo nhân quả trồng ruộng phước điền trong Chùa.

Nếu chúng ta gieo nhân quả cúng dường bậc chân tu Thánh thiện và giúp đỡ người khổ, thì ở đời sau chúng ta sẽ nhận được 2 loại thiện báo như sau:

- Loại thiện báo thứ nhất cho việc giúp đỡ người khổ là: ta không rơi vào cảnh khổ, nghĩa là không cảnh khổ nào tác động vào cuộc đời ta được.

Quảng cáo

- Loại thiện báo thứ hai cho việc cúng dường bậc chân tu thánh thiện là: ta sẽ là người vinh quang, quyền quý.

Ví dụ: nhà nước xây nhà tình thương và phát phần quà cứu trợ, cứu đói, giúp những học sinh nghèo, giáo viên nghèo... Những điều đó khi địa phương vận động thì ta hãy cố gắng đóng góp; nếu ta đóng góp xây nhà tình thương, đó là ta đang gieo nhân quả trồng vào thửa ruộng phước điền.

nhan-qua-duoc-gieo-tu-hai-loai-phuoc-bau-02
Khi ta cúng dường bậc chân tu Thánh thiện trong Chùa thì sẽ không bị rơi vào cảnh vô gia cư

Thì ta sẽ nhận được quả báo thoát khỏi cảnh khổ, và không bao giờ rơi vào cảnh vô gia cư, không bao giờ có chuyện ở cái chòi dưới gốc cây; vì mình đã giúp cho người khổ rồi, nên không bao giờ mình bị rơi vào cảnh khổ.

Khi ta cúng dường bậc chân tu Thánh thiện trong Chùa thì sẽ không bị rơi vào cảnh vô gia cư, và sẽ có nhà cửa đàng hoàng. Và nhà lớn hay nhỏ thì tùy cái mức độ mà ta cúng dường cho bậc chân tu Thánh thiện.

Phật dạy phước báu có do làm từ thiện mọi lúc mọi nơi

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo