Từ khoá: "trang nghiêm"

Phật tử thiết trí bàn thờ Phật nên như thế nào?

Phật tử thiết trí bàn thờ Phật cần đơn giản trang nghiêm thanh tịnh, lưu ý nhang đèn, đề phòng hỏa hoạn, mỗi ngày phải lễ Phật tụng kinh, tu tập đúng chánh pháp. Không được lợi dụng việc thờ phượng, cúng kiến để hoạt động mê tín dị đoan, hoặc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 07/12/2021

Không lạm dụng hình Phật vào việc tạp nham của đời thường, đó là phạm tội bất kính Tam Bảo

Hình Phật, tượng Phật bất kể to nhỏ, đẹp xấu đều phải hết lòng kính thờ, đặt nơi trang nghiêm, người làm được như thế mới thật là có tâm kính Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 08/09/2021