Từ khoá: "tam giới"

Tiêu chuẩn của người quân tử: Tam lập, tứ bất và tam giới

Người quân tử là người trong lòng mang chí lớn, sống giữa thế gian ô trọc vẫn giữ được phẩm chất thanh cao, đáng để người muôn đời sau noi bước.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 07:56 14/04/2022

Pháp lực là gì? 

Pháp lực là uy lực, năng lực của Phật pháp, là hạnh nguyên tu hành của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 20:31 10/02/2021

Tam giới là gì? Tam giới trong đạo Phật gồm những gì?

Tam giới là khái niệm nói về các cảnh giới tồn tại trong vòng sinh tử luân hồi, bao gồm Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 22:05 12/01/2021