Lễ Vu lan báo hiếu tụng kinh gì?

Chúng ta đang sống trong tháng 7 âm lịch và bước vào mùa Vu lan báo hiếu hằng năm. Trong dịp này, ngoài ngày lễ Vu lan báo hiếu diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch thì từ đầu tháng 7, các tăng ni, phật tử và những người con trong gia đình cũng thường tụng kinh để hồi hướng công đức, mong cầu bình an cho cha mẹ. Vậy, Lễ vu lan báo hiếu tụng kinh gì?

Thái An
12:00 08/08/2022 Thái An
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chỉ còn ít ngày nữa, khắp nơi trên đất nước sẽ diễn ra lễ Vu lan báo hiếu -  một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm của các tăng ni, phật tử với giúp những người con trong gia đình thể hiện tình yêu, lòng tưởng nhớ và đền đáp công ơn cho ông bà, cha mẹ và các đáng sinh thành trong gia đình. Vậy, trong dịp lễ Vu lan báo hiếu tụng kinh gì để tăng công đức cho mẹ cha?

Ý nghĩa của ngày lễ Vu lan báo hiếu trong tín ngưỡng người Việt

Lễ Vu lan báo hiếutheo "Đại Việt sử Ký toàn thư" của Ngô Sĩ Liên ghi lại đã bắt đầu du nhập từ Trung Quốc về Việt Nam từ những năm 1072. Ngày lễ này bắt đầu từ sự kiện Vua Lý Nhân Tông lập đàn cầu siêu cho cha mẹ và theo thời gian, việc này cũng được dân chúng cả nước hưởng ứng và dần dần trở thành ngày lễ lớn trong đạo Phật.

Hiện tại, trong tín ngưỡng của người Việt, Lễ Vu lan báo hiếu vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm là dịp lễ lớn để những người con trong gia đình được nói lời cảm ơn và đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.

le-vu-lan-bao-hieu-tung-kinh-gi-tung-khi-nao-2

Trải qua chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, ngày lễ Vu lan đến nay đã không chỉ được gói gọn trong phạm vi đạo Phật mà rất nhiều gia đình khác trong ngày này cũng hưởng ứng ngày lễ Vu lan.

Trong ngày này, mọi người thường lên chùa làm lễ, làm từ thiện, phóng sinh, làm phước vào ngày đặc biệt này để tích thêm phần công đức cho cha mẹ còn sống để mong họ được sống cuộc đời an yên, cũng như các bậc sinh thành đã khuất trong gia đình để mong sao họ được sớm siêu thoát và trở về với cõi an lạc, thoát khỏi chốn khổ đau.

Lễ Vu lan báo hiếu tụng kinh gì?

Tụng kinh được biết đến là việc ghi nhớ và đọc lại lời dạy của Phật. Việc tụng kinh không chỉ giúp người tụng có được khoảng thời gian gác lại phiền não mà còn giúp bạn đè xuống những ý niệm xấu từ đó giúp giảm bớt tội chướng, nghiệp chướng và tăng thêm công đức, phước lộc cho bản thân, gia đình.

Đối với việc tụng kinh trong dịp lễ Vu lan, chúng ta thực hành không chỉ với mục địch cầu an cho cha mẹ, mà còn là để cầu siêu, nhờ sức chú nguyện thanh tính, hoán đổi tâm niệm xấu của người đã khuất để giúp họ sớm ngày được sanh về thế giới an lạc.

Đây cũng là cách để báo hiếu, báo ơn đối với những bậc sinh thành đã khuất, khi chúng ta đã không còn có thể làm gì nhiều để bày tỏ tấm lòng kính hiếu.

Bạn có thể thực hành tụng kinh vào tất cả các ngày trong tháng lễ Vu lan hoặc có thể tranh thủ vào các khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày hoặc trong tuần tùy theo thời gian cho phép của bản thân.

le-vu-lan-bao-hieu-tung-kinh-gi-tung-khi-nao-1

Nếu thắc mắc lễ Vu lan báo hiếu tụng kinh gì, bạn có thể tham khảo và thực hành tụng các bài kinh sau đây:

Kinh Vu lan báo hiếu cha mẹ

(Niêm hương bạch Phật, trì chú, lạy Phật)

(Khai chuông mõ, tán hoặc xướng bài “cúng hương”)

Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhất thiết Phật

Tôn Pháp chư Bồ tát

Vô biên Thanh Văn chúng

Cập nhất thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Quá ư vô biên giới

Vô biên Phật độ trung

Thọ dụng tác Phật sự

Phổ huân chư chúng-sanh

Giai phát Bồ-đề tâm

Viễn ly chư vọng-nghiệp

Viên thành Vô thượng đạo.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

(Xướng hoặc Tán 4 câu sau)

Phật thân sung mãn ư pháp giới

Phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền

Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu

Nhi hằng xử thử bồ-đề tọa.

Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo(3 lần)

(Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống, tiếp theo chủ sám xướng)

Khể thủ Tam giới Tôn

Quy mạng thập phương Phật

Ngã kim phát hoằng nguyện

Trì tụng Vu lan – Báo ân kinh

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tất phát bồ-đề tâm

Tận thử nhất báo thân

Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mưu ni Phật(3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa!

le-vu-lan-bao-hieu-tung-kinh-gi-tung-khi-nao-3

Kinh Vu lan bồn

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi để tụng)

Nam mô Vu-lan Hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh:

(Tây Tần Tam-Tạng Pháp-sư Trúc-Pháp-Hộ dịch)

Văn như thị: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên. Đại Mục-Kiền-Liên, thỉ đắc lục-thông, dục độ phụ mẫu, báo nhũ bộ chi ân; tức dĩ đạo nhãn quán thị thế-gian: Kiến kỳ vong mẫu sanh ngạ quỉ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt liên lập.

Mục-Liên bi ai, tức dĩ bát thạnh phạn, vãng hướng kỳ mẫu. Mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tả thủ chướng bát, hữu thủ chủy thực, thực vị nhập khẩu, hóa thành hỏa thán, toại bất đắc thực. Mục-Liên đại khiếu, bi hào thế khấp, trì hoàn bạch Phật, cụ trần như thử.

Phật ngôn: “Nhữ mẫu tội căn thâm kết, phi nhữ nhất nhân lực sở nại hà! Nhữ tuy hiếu thuận, thanh động thiên địa, thiên thần, địa kỳ, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ, tứ thiên vương thần, diệc bất năng nại hà! Đương tu thập phương chúng Tăng oai thần chi lực, nãi đắc giải thoát. Ngô kim đương thuyết cứu tế chi pháp, linh nhất thiết nạn giai ly ưu khổ”.

Phật cáo Mục-Liên: “Thập phương chúng Tăng, thất nguyệt thập ngũ nhật, Tăng tự-tứ thời, đương vị thất thế phụ mẫu, cập hiện tại phụ mẫu, ách nạn trung giả, cụ phạn bách vị, ngũ quả, cấp quán bồn khí, hương du, đính chúc, sàng phu ngọa cụ, tận thế cam mỹ, dĩ trước bồn trung, cúng dường thập phương đại đức chúng Tăng.

Đương thử chi nhật, nhất thiết Thánh chúng, hoặc tại sơn gian thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc tại thọ hạ kinh hành, hoặc lục-thông tự tại giáo hóa Thanh Văn, Duyên Giác, hoặc thập địa Bồ-Tát đại nhân, quyền hiện Tỷ-kheo tại đại chúng trung, giai đồng nhất tâm thọ bát-hòa-la phạn. Cụ thanh-tịnh giới Thánh chúng chi đạo, kỳ đức uông dương.

Kỳ hữu cúng dường thử đẳng tự-tứ Tăng giả, hiện thế phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đắc xuất tam đồ chi khổ, ứng thời giải thoát y thực tự nhiên. Nhược phụ mẫu hiện tại giả, phước lạc bách niên, nhược thất thế phụ mẫu sanh Thiên, tự tại hóa sanh, nhập thiên hoa quang.

Thời, Phật sắc thập phương chúng Tăng, giai tiên vị thí chủ gia chú nguyện, nguyện thất thế phụ mẫu, hành thiền định ý, nhiên hậu thọ thực. Sơ thọ thực thời, tiên an tại Phật tiền, tháp tự trung Phật tiền, chúng tăng chú nguyện cánh tiện tự thọ thực”.

Thời Mục-Liên Tỳ-kheo cập đại Bồ-Tát chúng, giai đại hoan hỉ, Mục-Liên bi đề khấp thanh, thích nhiên trừ diệt.

Thời Mục-Liên mẫu, tức ư thị nhật, đắc thoát nhất kiếp ngạ quỉ chi khổ.

Mục-Liên phục bạch Phật ngôn: “Đệ tử sở sanh mẫu đắc mông Tam-Bảo công đức chi lực, chúng Tăng oai-thần chi lực cố; nhược vị lai thế, nhất thiết Phật đệ tử, diệc ưng phụng Vu-Lan bồn, cứu độ hiện tại phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu khả vị nhĩ phủ?”

Phật ngôn: “Đại thiện khoái vấn! Ngã chánh dục thuyết, nhữ kim phục vấn.

Thiện nam tử! Nhược Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Quốc vương, Thái tử, Đại thần, Tể-tướng, Tam công, Bách quan, Vạn dân, Thứ nhân hành từ hiếu giả, giai ưng tiên vị sở sanh hiện tại phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu, ư thất nguyệt thập ngũ nhật, Phật hoan hỉ nhật, Tăng tự-tứ nhật, dĩ bách vị phạn thực, an Vu-Lan bồn trung, thí thập phương tự-tứ Tăng.

Nguyện sử hiện tại phụ mẫu, thọ mạng bách niên vô bệnh, vô nhất thiết khổ não chi hoạn, nãi chí thất thế phụ mẫu ly ngạ quỉ khổ, sanh Nhân Thiên trung, phước lạc vô cực.

Thị Phật đệ tử tu hiếu thuận giả, ưng niệm niệm trung thường ức phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu, niên niên thất nguyệt thập ngũ nhật, thường dĩ hiếu từ, ức sở sanh phụ mẫu, vị tác Vu-Lan bồn, thí Phật cập Tăng, dĩ báo phụ mẫu trưởng dưỡng từ ái chi ân, nhược nhất thiết Phật đệ tử ưng đương phụng trì thị pháp”.

Thời Mục-Liên Tỳ-Kheo, tứ bối đệ tử hoan hỉ phụng hành.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát (3 lần)

le-vu-lan-bao-hieu-tung-kinh-gi-tung-khi-nao-4

Hồi hướng

Để công đức tụng kinh của bạn được gửi tới mẹ cha, ông bà những bậc sinh thành trong gia đình, hãy nhớ khi niệm xong các bài kinh Kinh Vu lan báo hiếu và Kinh Vu lan bồn hãy thực hiện hồi hướng công đức.

Để làm điều này, bạn có thể tụng theo lời kinh sau đây:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho oan gia trái chủ, nghiệp chướn trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó) cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội ngoại đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho Pháp giới chung sinh đồng thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật (niệm 3 lần, xá 3 lần)

Bạn nên thực hiện hồi hướng ít nhất 3 lần, lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt.

Nếu muốn hồi hướng cho người thân hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ thì nêu họ tên và tuổi (có thêm địa chỉ càng tốt) đều có hiệu quả như mong muốn.

Hồi hướng cho hương linh, theo họ tên và ngày tháng năm mất, cửu huyền thất tổ sẽ được đón nhận rất hoan hỷ và siêu về cảnh giới đã được chúng ta chủ tâm giới thiệu.

le-vu-lan-bao-hieu-tung-kinh-gi-tung-khi-nao-5

Trên đây là phần giải đáp cho thắc mắc 'Lễ Vu lan báo hiếu tụng kinh gì?". Mong rằng trong tháng lễ đặc biệt này, bạn có thể chăm chỉ thực hành tụng 2 bài kinh nêu trên và thực hiện hồi hướng để gia tăng công đức, báo hiếu tới các bậc sinh thành trong gia đình.

Xem thêm: Tháng cô hồn có nên đi chùa không?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận