Văn phóng sinh chuẩn theo đạo Phật chính xác nhất

Phóng sinh là một hành động đẹp, thường được làm vào dịp lễ Tết, mùng 1 hay rằm. Vậy văn phóng sinh chuẩn theo đạo Phật ra sao?

Chi Nguyễn
17:00 22/05/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phóng sinh là gì?

Phóng sinh (tsethar) là một hành động thường thấy trong Phật giáo, thể hiện cái tâm từ bi của người thực hiện. Phóng sinh được hiểu đơn giản là cứu mạng hay kéo dài sự sống của một con người hay sinh vật nào đó, trao cho đối tượng đó một cơ hố sống.

Trong đạo Phật phát triển sau này, phóng sinh chỉ là một phương tiện để tu tập. Về mặt hình thức phóng sinh có nghĩa là mình đừng có cùm kẹp mà để cho các loài vật được tự do. Còn về nghĩa bóng, phóng sinh là phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham, cái tâm đố kị, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình để mình được tự do thoải mái.

van-phong-sinh-chuan-theo-dao-phat

Phóng sinh là việc làm để đánh thức tâm Bồ đề của chúng sinh (con vật) trước khi phóng sinh. Phóng sinh là cơ hội để con vật có điều kiện quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng, việc làm tốt trong Đạo Phật, thể hiện lòng Đại từ Đại bi. Tất nhiên, phóng sinh phải đúng cách mới được coi là việc thiện.

Ý nghĩa của việc phóng sinh

Phóng sinh có ý nghĩa ra sao?

- Tăng trưởng phước báu và nuôi dưỡng tâm từ bi.

- Đem sự an vui đến cho tất cả các loài.

Phóng sinh làm sao để đúng cách?

- Phát khởi tâm từ.

- Không nên đặt mua trước các con vật để đi phóng sinh.

- Không cầu kỳ hương khói

van-phong-sinh-chuan-theo-dao-phat

Đối với nhà Phật là cứu được mạng sống là phước báu và cái việc đó thì nên làm nhanh, làm ngay không phải đợi chờ và không phải vì chúng ta làm ngay không có bài bản là chúng ta không được phúc. Chúng ta đã khởi tâm cứu vật phóng sinh là sẽ được phước báu. Phóng sinh thể hiện nét đẹp từ bi của đạo Phật. Hy vọng rằng thông điệp của việc phóng sinh sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đánh thức tâm từ bi trong mỗi người.

Văn phóng sinh chuẩn theo đạo Phật

Dưới đây là một số mẫu văn phóng sinh chuẩn theo đạo Phật, gia chủ có thể tham khảo:

Văn khấn phóng sinh mẫu 1

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác.

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

van-phong-sinh-chuan-theo-dao-phat

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ/tín nam) thế danh là ... phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh chim để phóng thích. Con kính mong chư Phật chứng giúp con, đệ tử con tên là ... sống tại ... Con một lòng tôn kính chư Phật, ơn Pháp diệt khổ như Đức Phật đã phán thuyết, tôn kính chư Tăng không phạm hạnh, đang thực hiện lời Đức Phật dạy bảo, xin Thánh quả giác ngộ và ban phước điền giúp nhân thiên. 

Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy bảo, phát tâm giác ngộ và cứu giúp chúng sinh. Con mua mạng tất cả các (gọi tên loài) này, để chúng ra khỏi sự giam cầm bó buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp ác sát mạng, con nguyện hướng cầu giúp chúng, được hết nghiệp chướng, mau tránh khởi nghiệp thành súc sinh, nương nhờ oai đức Tam Bảo, sớm được trở về cõi người, có được Tam Bảo, tu theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp độ cùng với các này, luôn trợ duyên cùng nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối hết thảy các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình của con được đầy đủ phúc lành, mọi người không phạm vào ác duyên, không làm những việc xấu, không bị ác nghiệp cầm tù, không gây hại đến thân thể và tính mạng. Hồi hướng để cha, mẹ cùng mọi thành viên của gia đình có sức khỏe, thọ mạng được dài cũng như đủ duyên lành tu hành theo chính Pháp Phật. Con xin chư Phật chứng giám giúp con, gia bảo cho con và tất cả chúng, theo nguyện hồi hướng của con. 

Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu Tam Bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát. Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ.

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Văn khấn phóng sinh mẫu 2

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

van-phong-sinh-chuan-theo-dao-phat

Chúng sanh nay có bấy nhiêu,

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn.

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thỏa lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng

Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ...

Con tên: ...

Trú tại: ...

Gia đình các con làm lễ và các con đã làm lễ cứu chúng sinh ... giờ hôm nay con hứa sẽ thả chúng. 

van-phong-sinh-chuan-theo-dao-phat

Con cầu xin chư Phật gia niệm để các con có thể làm lời nguyện Phật Pháp với chúng sinh. Hết tất cả chúng sinh đây, nhờ duyên cứu giúp này, nguyện cho tương lai, đi đến nơi nào cũng có thể thực hiện công hạnh bồ đề: "Truyền tâm từ bi, hộ trì Tam Bảo, đưa Phật pháp lan ra toàn thế gian". Một nguyện nguồn linh thường trong lặng. Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng. Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy. Năm nguyện pháp trần không khởi diệt. Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa. Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên. Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên. Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy. Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. 

Con xin phóng sinh ... cầu cho bổn mạng bình an, nội ngoại hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ (hoặc quý gia chủ có thể cầu mong những điều thiện lành). Con cũng muốn hồi hướng công đức tốt đẹp nhất, xin tha thứ cho mọi tội lỗi xuất phát ở trong thủy kiếp, vì con và gia đình, đã giam cầm họ, cũng như tuyệt mạng chúng sinh khác, hưởng phúc lớn hơn, sẽ giúp đỡ con cùng gia đình, tránh khỏi quả báo phải giam cầm hoặc làm tổn thương về thân thể tính mạng, bởi những ác nghiệp trước đây con và gia đình đã tạo. Con muốn hồi hướng đến gia đình của con được hưởng phúc lớn khi mọi người không phạm vào ác duyên, không thực hiện những việc xấu, không để ác nghiệp trói buộc, không bị tổn thương về thân thể và tính mạng. Hồi hướng đến cha và mẹ cùng mọi thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được dài, hưởng duyên lành sống theo chính Pháp Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Tổng hợp

Xem thêm: Mùng 1 âm phóng sinh được không?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận