Từ khoá: "được vui"

Bản chất đích thực của Từ Bi trong Phật giáo

Từ bi khiến người ta vận dụng tâm tư khả năng phương tiện để làm cho mọi người mọi loài thoát khổ được vui. Chưa cần phải là một giảng sư thao thao bất tuyệt trên pháp tòa, chỉ cần làm cho bất cứ người nào gặp chúng ta đều tìm thấy được sự an ổn cũng là công đức tu hành của một người đệ tử Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 06/08/2021