Từ khoá: "giặc Minh"

Ba anh em họ Đinh phò tá Lê Lợi từ ngày dựng cờ khởi nghĩa đến khi toàn thắng là ai?

Đinh Lễ, Đinh Bồ và Đinh Liệt chính là 3 anh em họ Đinh đã giúp Lê Lợi từ khi khởi nghĩa tới khi toàn thắng. Họ chính là khai quốc công thần, tướng giỏi của nhà Hậu Lê (hay Lê sơ) trong lịch sử Việt Nam.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 24/10/2021

Hồ Quý Ly, kẻ 'đại nghịch bất đạo' hay bậc anh tài bị buộc dùng biện pháp mạnh để cải cách?

Sử sách xưa không tiếc lời chỉ trích Hồ Quý Ly, coi ông là kẻ "đại nghịch bất đạo", tức là bề tôi cướp ngôi vua. Bên cạnh đó, Hồ Quý Ly còn chịu cả tội danh làm mất nước. Song thử thoát khỏi lối tư duy Nho giáo mà suy xét, có đôi điều cần nhìn nhận lại...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 22/10/2021